ผลสำรวจความคิดเห็นของชาวจีนที่พักอาศัยในเขตเมือง พบว่าไม่พึงพอใจราคาสินค้า ความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

2 Jan 2013

เมื่อเร็วๆ นี้ สภาสังคมศาสตร์จีนและสำนักพิมพ์สังคมศาสตร์จีนได้ร่วมกัน “การสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนาของสังคมประจำปี 2555” เพื่อศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การพัฒนาสังคมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจีน โดยผลสำรวจชี้ว่า ปัจจุบันชาวจีนในเมืองมีความไม่พึงพอใจในด้านราคาสินค้า ความปลอดภัยของอาหาร และคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ผลสำรวจครั้งนี้มาจากการสุ่มตัวอย่างและการสัมภาษณ์กลุ่มคนอายุมากกว่า 16 ปีในชุมชน 540 ชุมชนจาก 60 เมืองใน 31 มณฑลทั่วประเทศจีน ซึ่งผลสำรวจชี้ว่า ปัจจุบันดัชนีความมั่นใจต่อสังคมของชาวจีนอยู่ที่ 75 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในด้านความพึงพอใจต่อสังคม

ความพึงพอใจต่อสังคม (คะแนนเฉลี่ย 58)

สิ่งที่พึงพอใจที่สุด 3 อันดับแรก

สิ่งที่ไม่พึงพอใจที่สุด 3 อันดับแรก

1.สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศ 48%

1.ระดับราคาสินค้า 65%

2.ความปลอดภัยทางสังคม 39%

2.ความปลอดภัยของอาหาร 53%

3.การพัฒนาด้านการศึกษา 39%

3.คุณภาพสิ่งแวดล้อม 37%

ในด้านความพึงพอใจส่วนบุคคล

ความพึงพอใจส่วนบุคคล (คะแนนเฉลี่ย 63)

สิ่งที่พึงพอใจที่สุด 3 อันดับแรก

สิ่งที่ไม่พึงพอใจที่สุด 3 อันดับแรก

1. ความสัมพันธ์ในครอบครัว

1. แรงกดดันทางสังคม

2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

2. ระดับรายได้ส่วนบุคคล

3. ด้านสุขภาพ

3. สภาพที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ ผลสำรวจระบุว่า ชาวจีนมีความไว้วางใจต่อรัฐบาลอยู่ที่คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 67.4 และผลสำรวจสรุปว่า แม้ว่าปัจจุบันชาวจีนมีความไม่พึงพอใจต่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน แต่ชาวจีนส่วนใหญ่ยังเต็มไปด้วยความคาดหวังต่อการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศของตนในอนาคต

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน