ซีอานเร่งผลักดันเขตไฮเทคโซน เป็น “เมืองแห่งนวัตกรรม” ส่งเสริมแรงงานคุณภาพต้านสมองไหล

23 Jan 2017

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 ที่ประชุมสามัญคณะกรรมาธิการบริหารนครซีอาน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมาธิการประจำมณฑลส่านซี และคณะทำงานเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครซีอาน ได้ชูเป้าหมายผลักดันนครซีอานให้เป็น “เมืองแห่งนวัตกรรม” โดยเขตไฮเทคโซน (Xi’an Hi-tech Industries Development Zone) จะเป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคและรองรับการลงทุนของวิสาหกิจทั้งจากในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้  1. สนับสนุนให้เขตเทคโซนเป็นพื้นที่หลักในการดำเนินการ โดยรัฐบาลนครซีอานจะเร่งผลักดันโครงการก่อสร้าง เขตสาธิตนวัตกรรมแบบพึ่งพาตนเอง (Self-dependent Innovation Demonstration Area) 1 ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไฮเทคและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของมณฑลส่านซีให้ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลกให้แล้วเสร็จ

2. เพิ่มการสนับสนุน 4 อุตสาหกรรมหลักของเขตไฮเทคโซน ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2) อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing) 3) อุตสาหกรรมการแพทย์เชิงชีวภาพ และ 4) อุตสาหกรรมบริการ  

3. เร่งก่อตั้งตลาดแรงงานที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีแห่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (西北人才市场和技术市场) เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลแก่วิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมไฮเทคโดยเฉพาะ

4. เพิ่มการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมการบินพลเรือนและการบินทหาร โดยให้เขตสาธิตนวัตกรรมการบินพลเรือนและการบินทหาร (军民融合创新示范区) เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สำคัญของมณฑล

5. เพิ่มการพัฒนาให้สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ด้วยบริการและนโยบายสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่วิสาหกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี

6. เพิ่มบทบาทและมาตรฐานการให้บริการวิสาหกิจ ต้องรวดเร็ว กระชับ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากนี้ นายหวัง หย่งคัง เลขาธิการพรรคฯ ประจำนครซีอาน ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งถือเป็นประเด็นที่รัฐบาลนครซีอานให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสุด โดยเฉพาะการป้องกันภาวะสมองไหล ปัจจุบัน นครซีอานพยายามสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษาและวิสาหกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการลงทุน พร้อมทั้งการตั้งตลาดแรงงานเฉพาะทางซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีแหล่งข้อมูลและสรรหาทรัพยากรบุคคลได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น

สนับสนุนทุนการศึกษา หนุนนักวิจัยกลับบ้านเกิด

การสนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรมณฑลส่านซีเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการดึงดูดนักวิจัย อาทิ  ทุนการศึกษาและวิจัย Xi’an Overseas Chinese Scholars Pioneering Park (西安留学人员创业园) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2541 ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา/นักวิจัยด้านซอฟแวร์ การสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ ปัจจุบันมีนักวิจัยมากกว่า 1,000 คน เดินทางกลับสู่มณฑลส่านซี เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน Electronics data, Biomedicines และ New materials

ปัจจุบัน นครซีอานเป็นแหล่งสถาบันการศึกษาและการวิจัยที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การบินและอวกาศ และวิทยาศาสตร์ ด้วยจำนวนของสถานศึกษาที่มีมากติด 1 ใน 10 ของประเทศ 2 และมีสถาบันการเรียนการสอนเฉพาะทาง (Technical Education) จำนวนมาก ข้อมูลจากสำนักงานการศึกษามณฑลส่านซีระบุว่า ในปี 2559 มีจำนวนนักศึกษาจบใหม่ทั้งสิ้น 356,286 คน และมีอัตราการจ้างงานทันทีที่จบการศึกษาสูงถึงร้อยละ 89.48 ในระดับปริญญาตรี และร้อยละ 88.04 และ 88.64 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามลำดับ แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการจ้างงานในนักศึกษาจบใหม่ที่ทำงานในมณฑลส่านซีกลับพบว่ามีเพียง 192,004 คน เท่านั้นที่เลือกทำงานในมณฑลส่านซี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.89 ของจำนวนนักศึกษาจบใหม่ทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง สำนักข่าว cnwest.comบทสรุป

ภาวะสมองไหลหรือการย้ายถิ่นฐานของแรงงานที่มีทักษะและคุณภาพในประเทศจีนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานจากภาคตะวันตกที่ย้ายถิ่นฐานออกจากบ้านเกิด การป้องกันภาวะสมองไหลเป็นประเด็นท้าทายที่รัฐบาลมณฑลส่านซีให้ความสนใจมาตลอดและในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลส่านซีได้ทุ่มความพยายามในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคของมณฑลเพื่อเพิ่มแรงจูงใจทั้งในด้านผลตอบแทน ชื่อเสียงและคุณภาพของสถาบันการศึกษา ความก้าวหน้าด้านการศึกษาและผลงานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมณฑลส่านซีที่ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมหนักสู่อุตสาหกรรมเบาเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่สำคัญ อาทิ โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging Industry) ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลตามยุทธศาสตร์ Internet+ หรือการวางแผนพัฒนา 6 อุตสาหกรรมไฮเทคของมณฑล (เทคโนโลยีสารสนเทศ การบินและอวกาศ รถยนต์พลังงานสะอาด การพิมพ์ภาพ 3 มิติ หุ่นยนต์และการผลิตชิปความจำขนาดเล็ก) ตามยุทธศาสตร์ Made in China 2025 อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เขตสาธิตนวัตกรรมแบบพึ่งพาตนเอง (Self-dependent Innovation Demonstration Area) ปัจจุบันมี 17 แห่งทั่วประเทศเริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกในปี 2552 ณ จงกวนชุน กรุงปักกิ่ง โดยเขตสาธิตฯ นครซีอานเป็นแห่งที่ 9 ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจีนในการก่อตั้ง และเป็นแห่งที่ 2 ของพื้นที่ทางภาคตะวันตกต่อจากเขตสาธิตฯ ในมณฑลเสฉวน ปัจจุบัน เขตสาธิตฯ นครซีอานได้เริ่มมีวิสาหกิจต่างชาติเข้าลงทุนบ้างแล้ว เช่น บริษัท Hamilton Sundstrand บริษัท Honeywell International และ บริษัท Parker Hannifin ของสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการลงทุนในด้านการผลิตชิ้นส่วนให้แก่บริษัท Boeing, Airbus และ Comac (ผู้ผลิตเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ <C919> ของจีน)

2. นครซีอานมีจำนวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 27 แห่ง มากเป็นลำดับ 1 ในพื้นที่ทางภาคตะวันตกของจีนโดยเป็นมหาวิทยาลัย 15 แห่ง และวิทยาลัย 12 แห่ง

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.ishaanxi.com/2016/1216/589848.shtml

2. http://epaper.xiancn.com/xarb/html/2017-01/18/content_463741.htm

3. http://www.360doc.com/content/12/0918/21/10310181_236823801.shtml

4. http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-09/30/content_22018578.htm

5. http://www.chsi.com.cn/jyzd/jyxx/201602/20160225/1523106881.html

6. http://www.xdz.com.cn/info/20500/123432.htm

7. http://news.cnwest.com/content/2017-01/20/content_14420387.htm

8. http://news.163.com/16/0130/19/BEJNJIBS00014AEE.html

 

Xi'anซีอานแรงงานSkilled Laborสมองไหล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน