จับจังหวะแรงงานกว่างซีขาขึ้น ความต้องการแรงงานพุ่งปิดท้ายปี 56

25 Feb 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี :  Q4/2556 ชาวกว่างซีมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 3,139 หยวนต่อเดือน โดยสาขาด้านบริหารจัดการมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด ขณะที่สาขาด้านการเกษตร การป่าไม้ และปศุสัตว์ อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยมีการขยายตัวสูงที่สุด

ปลายเดือน ม.ค.57 ที่ผ่านมา สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเขตฯ กว่างซีจ้วง (广西人才市场) ซึ่งเป็นหน่วยงานคล้ายกรมการจัดหางาน สังกัดกรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Human Resources and Social Security Department, 广西人力资源和社会保障厅) ได้เปิดเผยรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนแรงงานประจำไตรมาส 4 ปี 2556

สาขาอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สาขาบริหารจัดการ งานวิศวกรรมและก่อสร้าง และธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 6,259 / 4,428 หยวน และ 4,202 หยวน ตามลำดับ

ค่าตอบแทนเฉลี่ยของชาวกว่างซี

(ช่วงไตรมาส 4 ปี 2556)

ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนเฉลี่ย

(หยวน/เดือน)

เทียบกับ Q3/56

(%)

– ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร(CEO)/ผู้บริหารระดับสูง/ ผู้จัดการ

– ผู้บริหารหรือกรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ(COO)/รอง ผจก./รองผู้บริหารระดับสูง

13,091

 

8,757

+5.20

 

+0.19

วิศวกรรมและก่อสร้าง

4,428

-27.45

การธนาคาร

4,202

-7.17

การเกษตร การประมงและปศุสัตว์

3,537

+40.79

ทรัพยากรบุคคล

2,936

ธุรการ

2,464

การคลัง/ภาษี/ตรวจสอบ/สถิติ

2,899

* หมายเหตุ ค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 3,139 หยวน ลดลงร้อยละ 1.74 จากไตรมาสก่อน

 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับตลาดแรงงานกว่างซี มีดังนี้

หนึ่ง ภาพรวมค่าตอบแทนในตำแหน่งงานบริหารจัดการมีแนวโน้มลดลง (เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่6,259 หยวน ลดลงร้อยละ 10.58) ทว่า อุปสงค์แรงงานในตำแหน่งดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น (ตำแหน่งรอง CEO ขึ้นไป) จึงส่งผลให้อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (สูงสุดอยู่ที่ 13,091 หยวน)

สอง ค่าตอบแทนเฉลี่ยในสาขาทรัพยากรบุคคลและสาขาธุรการมีแนวโน้มลดลง (ยกเว้นในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ค่าตอบแทนมีการขยายตัวสูงอย่างมาก) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การจ้างงานในไตรมาสก่อน (ไตรมาส 3 มีอัตราการจ้างงานในตำแหน่งข้างต้นสูง ทำให้ไตรมาส 4 อัตราการจ้างงานชะลอตัวลง)

สาม ภาคการเงิน พบว่า สาขาการธนาคาร เป็นหนึ่งในสาขาที่มีค่าตอบแทนสูง เฉลี่ยอยู่ที่ 4,526 หยวน สาเหตุจากอุปสงค์แรงงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสินเชื่อ

ส่วนสาขาการคลัง/ภาษี/ตรวจสอบ/สถิติ มีระดับเงินเดือนเฉลี่ย 3,023 หยวน (เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 9.53) โดยเฉพาะค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและสูงมีอัตราขยายตัวค่อนข้างสูง (ตำแหน่ง CFO มีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 9,740 หยวน)

สี่ สาขาอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 6 สาขา ได้แก่ สาขาก่อสร้าง การผลิต การค้าปลีกค้าส่ง ลีสซิ่งและการบริการเชิงพาณิชย์ การบริการด้านข้อมูลสารสนเทศน์/คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ และการเงิน (รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.29)

ห้า สาขาที่เงินเดือนมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น คือ สาขาพลังงานไฟฟ้า/พลังงาน/การผลิตแร่ มีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 4,954 หยวน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 37.31 (ไตรมาส 3 อยู่ที่เดือนละ 3,608 หยวน) ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงหก ตลาดแรงงานภาคการบริการมีความต้องการนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 2,487 หยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 จากไตรมาสก่อน) โดยสาขาการเงินให้เงินเดือนสูงสุด (เฉลี่ยอยู่ที่ 3,183 หยวน ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 6.52)

ส่วนสาขาอสังหาริมทรัพย์มีความต้องการนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.80 (อยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนแรงงาน) ตามมาด้วยสาขาค้าปลีกค้าส่ง

ค่าตอบแทนเฉลี่ยของนักศึกษาจบใหม่ในเขตฯ กว่างซีจ้วง

(ไตรมาส 4 ปี 2556)

ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนเฉลี่ย

(หยวน/เดือน)

ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนเฉลี่ย

(หยวน/เดือน)

เกษตร ประมง และปศุสัตว์

2,500

โครงข่ายอินเทอร์เน็ต

2,369

ทรัพยากรบุคคล

2,094

โทรคมนาคม

2,138

ธุรการ/งานเอกสาร

2,149

ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2,195

การคลัง/ภาษี/ตรวจสอบ

1,767

วิศวกรรมและก่อสร้าง

2,146

บริหารการผลิต

2,382

อสังหาริมทรัพย์และตัวแทน

2,790

การตลาด

2,628

ขนส่งโลจิสติกส์/โกดังสินค้า

2,259

การขาย

2,413

พันธบัตร/การลงทุนการเงิน

3,183

เทคนิคและลูกค้าสัมพันธ์

2,285

การออกแบบ

1,664

การผลิตเครื่องจักรกล

2,608

ห้างสรรพสินค้า/ ร้านค้าปลีก

2,021

คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

2,919

อาหารเครื่องดื่มและบันเทิง

2,306

การจัดการสารสนเทศ

2,642

โรงแรม/การท่องเที่ยว

2,352

 

แปด กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่มีความต้องการหางานมากที่สุด 5 คณะ ได้แก่ คณะบริหารจัดการ คณะวิศกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

ในรายงานข้างต้น คำว่า “ค่าตอบแทน” ในที่นี้หมายถึง ระดับรายได้เฉลี่ยก่อนหักภาษี ซึ่งได้รวมสวัสดิการสังคม 5 ประกัน 1 กองทุน ไว้แล้ว โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเขตฯ กว่างซีจ้วงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 88,000 คน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ

เก้า สถานการณ์การแข่งขันมีแนวโน้มชะลอความรุนแรง อัตราการแข่งขันเฉลี่ยเท่ากับ 1.3 คน ต่อ 1 ตำแหน่งงาน โดยสาขาล่ามแปลภาษามีการแข่งขันสูงสุด ขณะที่สาขาค้าปลีกค้าส่ง (ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเฟรนไชส์ และซุปเปอร์มาร์เก็ต) มีการแข่งขันน้อยที่สุด (ตำแหน่งงานมีมากกว่าจำนวนผู้หางาน)

 

ลิงค์ข่าวที่น่าสนใจ

Q3/56 ภาวะจ้างงาน เด็กจบใหม่ในกว่างซีส่งสัญญาณเชิงบวก (15 พ.ย. 2556)

จีนเตรียมประกาศ กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่สนใจลงทุนจีนต้องรู้!!! (30 ต.ค. 2556)

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า!!! ทางการกว่างซีตั้งเป้ายกระดับมณฑลสู่รายได้ขั้นสูง (05 ส.ค. 2556)

พนักงานในนครหนานหนิงได้เฮ!!! ทางการขยับเกณฑ์อ้างอิงเงินเดือนขั้นต่ำ 10% (29 ก.ค. 2556)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน