เซี่ยงไฮ้ต่อยอดการพัฒนา “เศรษฐกิจดิจิทัล”

สืบเนื่องจากที่เซี่ยงไฮ้ได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 14 (ค.ศ. 2021 – 2025) และวิสัยทัศน์ระยะยาวถึงปี ค.ศ. 2035 (2578) เมื่อช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้ประกาศชัดเจนว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาให้เซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นเป็น “เมืองหลวงด้านเศรษฐกิจดิจิทัล” ที่มีอิทธิพลระดับโลกให้สำเร็จภายในอีก 15 ปีข้างหน้า

เป้าหมายการพัฒนาบนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

การพัฒนาเครือข่าย 5G ของเซี่ยงไฮ้ที่รุดหน้าไปไกลและรวดเร็วกว่าเมืองอื่น ๆ ของจีนในปัจจุบัน นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในแง่เศรษฐกิจ การรักษาความปลอดภัยของเมือง และ วิถีชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้นมา อาทิ
– การแสดงประวัติการเดินทางของบุคคล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการติดตามข้อมูลของผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ
– การอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน/ การศึกษา/ การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

จากพื้นฐานความพร้อมข้างต้นจึงทำให้เซี่ยงไฮ้กล้าที่จะตั้งเป้าหมายเป็น “มหานครที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลชั้นนำระดับโลก” และเป็น “เมืองผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในจีน” รวมถึงพยายามจะพยายามให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าระบบดิจิทัลระดับสากล” และสร้าง “กลุ่มอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจดิจิทัล”

แนวทางต่อยอดในอนาคต

ปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิทัลของเซี่ยงไฮ้มีสัดส่วนใน GDP มากกว่าร้อยละ 50 โดยในลำดับต่อไปเซี่ยงไฮ้จะเร่งผลักดันธุรกิจสาขาต่าง ๆ ให้หันมาปรับเปลี่ยนใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ ในการผลิต การวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการทางการเงิน โลจิสติกส์ทางน้ำ บริการเฉพาะทาง (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย บริการด้านตรวจสอบบัญชี และการออกแบบทางวิศวกรรม ฯลฯ) และภาคเกษตรกรรม เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็จะพยายามเร่งสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมวงจรรวม (IC) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อกระตุ้นให้ big data เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในกระบวนการด้านเงินทุน บุคลากร เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ ก็จะปรับปรุงส่วนงานบริการสาธารณะระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้นำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งในด้านการสาธารณสุข การรักษาความปลอดภัย การสร้างอาชีพและการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและการบันเทิง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อาศัยในเซี่ยงไฮ้

ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในยุค post-COVID new normal นี้ เศรษฐกิจดิจิทัลย่อมมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ซึ่งพื้นฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจดิจิทัลนี้เอง อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้จีน โดยเฉพาะเมืองที่มีความก้าวหน้าด้านดิจิทัล อย่างเซี่ยงไฮ้ สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดได้อย่างรวดเร็วจนสามารถกลับมาสู่ภาวะเกือบปกติได้ นี่จึง เป็นเหตุผลที่ไทยควรเร่งผลักดันการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้สำเร็จโดยเร็วเช่นกัน

*****************************

จัดทำโดยนายโอภาส เหลืองดาวเรือง (ศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้)
ข้อมูลอ้างอิง
1. https://mp.weixin.qq.com หัวข้อ Shanghai details its digital ambition tasks วันที่ 4 ม.ค. 2564
2. https://baijiahao.baidu.com หัวข้อ 数字经济占GDP比重已超50% 上海打造具有世界影响力的国际数字之都 วันที่ 5 ม.ค. 2564

Thailand Business Information Center in Shanghai

Thailand Business Information Center in Shanghai

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม