ยูนนานกำหนด 3 ภารกิจดันรายได้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแตะ 1.6 ล้านล้านหยวนใน 3 ปี

31 Aug 2021

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลมณฑลยูนนานประกาศ “แผนงานปฏิบัติการระยะ 3 ปี (2564-2566) ในการบ่มเพาะและพัฒนาการบริโภครูปแบบใหม่เพื่อปลดปล่อยศักยภาพการบริโภค” โดยกำหนดแผนงาน 7 ด้านครอบคลุมภารกิจ 22 ประการ เพื่อยกระดับการบริโภคและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

ทั้งนี้ “ปฏิบัติการบ่มเพาะการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่” เป็นหนึ่งในแผนงาน 7 ด้าน เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานมีรายได้แตะระดับ 1.6 ล้านล้านหยวน ภายในปี 2566 ประกอบด้วยภารกิจ 3 ประการ ดังนี้

  1. สร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบใหม่ของการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยเร่งบ่มเพาะการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ได้แก่ การสัมผัสประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม การพักผ่อนเชิงสุขภาพ การสัมผัสวิถีเกษตร มรดกทางอุตสาหกรรม การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยวข้ามแดน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมทั้ง พัฒนาเขตต้นแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้านกิจกรรมนอกสถานที่และการพักผ่อนเชิงสุขภาพ จำนวน 10 แห่งในปี 2564 และเพิ่มเป็น 30 แห่งในปี 2566 ส่งเสริมให้บริษัทนำเที่ยวพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแบบบูทีครูปแบบใหม่หลากหลายธีม

กระตุ้นให้แต่ละพื้นที่ออกนโยบายส่วนลดค่าบัตรผ่านประตูแหล่งท่องเที่ยว ใช้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการราคาบัตรผ่านประตู และใช้มาตรการบัตรผ่านประตูร่วมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ใช้นโยบายอุดหนุนค่าน้ำมันสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ระบบการจัดทำบัญชีดำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กำหนดให้สหภาพแรงงานเลือกจัดกิจกรรมของสหภาพฯ ในพื้นที่ยากจน และขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกบริโภคสินค้าและบริการท่องเที่ยวของพื้นที่ยากจน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกปีระหว่างปี 2564-2566 เช่น “Colorful Yunnan is waiting for you” “Yunnan people travel Yunnan” “Cultural and Tourism Consumption Season” รวมทั้งการมอบรางวัลให้แก่บริษัทนำเที่ยวและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ที่มีผลงานโดดเด่นในการนำนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน บริษัทท่องเที่ยวที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื้อสัตย์ มัคคุเทศก์ยอดเยี่ยม ตลอดจนผลิตภัณฑ์และแบรนด์ท่องเที่ยวที่ดีเยี่ยม

  1. บ่มเพาะเขตศูนย์รวมการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยเร่งพัฒนาเมืองทดลองและเมืองต้นแบบการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระดับชาติ ประกอบด้วย เขตต้นแบบการบูรณาการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เขตศูนย์รวมการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเศรษฐกิจกลางคืน และเขตนิคมอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมทั้งในระดับมณฑลและระดับชาติ โดยกำหนดเป้าหมายในการสร้างเขตต้นแบบการบูรณาการวัฒนธรรมและ
    การท่องเที่ยว และเขตศูนย์รวมการบริโภคด้านวัฒนธรรมระดับมณฑล 25 แห่งภายในปี 2566

ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยว บ่มเพาะเขตศูนย์รวมการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ เช่น จุดเช็คอินของเน็ตไอดอล ถนนวัฒนธรรม และแหล่งกิจกรรมสันทนาการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านชนกลุ่มน้อย โบราณสถาน และต้นไม้โบราณ รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจโฮมสเตย์ในชนบทพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดเป็นเขตศูนย์รวมการท่องเที่ยวชนบท นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์จากนโยบายเปิดกว้างและความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการพัฒนาเขตศูนย์รวมการบริโภคผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวข้ามแดน การท่องเที่ยวชายแดน และการซื้อสินค้าปลอดภาษี

  1. ยกระดับมาตรฐานการบริการอัจฉริยะด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยเร่งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ระบบขนส่งอัจฉริยะ โรงแรมอัจฉริยะ แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ ระบบ 5G บิ๊กดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง และจักรกลอัจฉริยะ เป็นต้น

เร่งอัปเกรดแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน “Go Yunnan” ทั้งด้านบริการและการบริหารจัดการระบบ เร่งส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบคลาวด์ ตลอดจนผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวปรับตัวสู่ความเป็นอัจฉริยะ

กำหนดมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ ผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A และ 5A ทุกแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ ผลักดันให้โรงแรมและโฮมสเตย์จำนวนหนึ่งพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งจุดบริการอัจฉริยะบนทางด่วน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าและประมวลข้อมูลของนักท่องเที่ยวสำหรับการเข้าพักในโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยว

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/vkue1fCr5eCSoJlZOiMuKA

จีน ยูนนาน ท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน