นครหนานหนิงตามกระแส จัดตั้งกองทุน หนุน “ธุรกิจบริการ”

28 May 2013

เว็บไซต์ข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : (23 พ.ค.56) เทศบาลนครหนานหนิงออกนโยบายเร่งสนับสนุนพัฒนาภาคธุรกิจบริการสมัยใหม่ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากนอกพื้นที่เข้าสู่นครหนานหนิง โดยจัดสรรเงินทุนไม่น้อยกว่าปีละ 370 ล้านหยวน

นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายที่สอดรับกับแนวทางของรัฐบาลกลางในการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยเน้นการพัฒนาและขยายสัดส่วนของอุตสาหกรรมการบริการในระบบเศรษฐกิจ

แนวทางการให้การสนับสนุนใช้วิธีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะ ครอบคลุมธุรกิจภาคการบริการ อาทิ ภาคการบริการเชิงพาณิชย์สมัยใหม่ (ให้คำปรึกษา/ตัวแทนนายหน้า) โลจิสติกส์สมัยใหม่ การเงิน การจัดงานนิทรรศการ การเหมาบริการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การท่องเที่ยว การบริการข้อมูล อุตสาหกรรมวัฒนธรรม การค้าและการลงทุนต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังขยายการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การคมนาคมขนส่ง การศึกษาและการฝึกอบรม สาธารณสุข และเทคโนโลยี

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว อาทิ

หนึ่ง การดำเนินนโยบายพิเศษทางภาษีภายใต้กรอบการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ (Go West Policy) โดยลดการจัดเก็บภาษีเงินได้บางส่วนสำหรับธุรกิจที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง

สอง การจัดตั้งเงินรางวัลประเภทต่างๆ สำหรับวิสาหกิจ

สาม การสนับสนุนการระดมทุนของวิสาหกิจภาคการบริการ และขยายช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ

สี่ การแสวงหาแนวทางลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจภาคการบริการ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าก๊าซของธุรกิจใช้เกณฑ์เดียวกับราคาที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตใช้อยู่ (ราคาต่ำกว่าเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ตามบ้านเรือน) หรือลดการจัดเก็บค่าบำรุงถนนและสะพานลงครึ่งหนึ่งสำหรับรถยนต์ขนส่งของธุรกิจโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในนครหนานหนิง

ทางการหนานหนิงคาดหมายว่า สิ้นแผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ปี 58) อุตสาหกรรมภาคการบริการของนครหนานหนิงจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของมูลค่า GDP รวมทั้งเมือง (ปี 55 สัดส่วนอุตสาหกรรมบริการอยู่ที่ร้อยละ 48.75)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน