กุ้ยโจวเปิดแผนพัฒนาภาคบริการ ตั้งเป้าดันทะลุหลักล้านล้านหยวนภายในปี 2565

24 Jun 2020

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวได้จัดแถลงข่าวเปิดตัว “แผนปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมในภาคบริการ 10 ด้านของมณฑลกุ้ยโจว” เพื่อเร่งกระตุ้นภาคบริการของมณฑลภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น มีคุณภาพที่ดี และส่งเสริมการจ้างงาน

แผนปฏิบัติการฉบับนี้กำหนดเป้าหมายให้อุตสาหกรรมภาคบริการของมณฑลกุ้ยโจวมีมูลค่ามากกว่าล้านล้านหยวนภายในปี 2565 และมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการใน 10 ด้าน ได้แก่

(1) ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาเอกลักษณ์และความเป็นสากล รวมถึงการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการบริการและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนวันการเข้ามาเที่ยว เพิ่มการช้อปปิง และลดข้อร้องเรียน

(2) ด้านบิ๊กดาต้า ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

(3) ด้านสุขภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นพัฒนาด้านการรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ การออกกำลังกาย สุขศึกษา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารและยาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการทำความสะอาด

(4) ด้านการเงิน ซึ่งจะมุ่งเน้นเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริการของสถาบันการเงิน

(5) ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะมุ่งเน้นยกระดับระบบโลจิสติกส์ให้มีความเป็นอัจฉริยะ มีมาตรฐานและความปลอดภัย ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(6) ด้านเทรดดิ้ง ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างกลุ่มธุรกิจโดดเด่น ส่งเสริมบริการนำเข้า-ส่งออก และร้านค้าปลีกออนไลน์

(7) ด้านเทคโนโลยีและการวิจัย ซึ่งจะมุ่งเน้นการยกระดับการประยุกต์ใช้นวัตกรรม

(8) ด้านวัฒนธรรม ซึ่งจะปฏิรูประบบกลไกของรัฐวิสาหกิจด้านวัฒนธรรม พัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของกุ้ยโจวให้มีชื่อเสียงมากขึ้น

(9) ด้านการดูแลผู้สูงวัย ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงวัย และระบบการบริการที่เป็นอัจฉริยะ

(10) ด้านการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งจะเน้นการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความหลากหลายและยกระดับบริการ

อนึ่ง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (2558-2563) มณฑลกุ้ยโจวได้ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการมาอย่างต่อเนื่องและมีการเติบโตด้วยดี โดยในปี 2558 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมภาคบริการของมณฑลคิดเป็น 4.72 แสนล้านหยวน ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 8.43 แสนล้านหยวนในปี 2562 มีอัตราเฉลี่ยการเติบโตร้อยละ 10 ต่อปี สำหรับสถิติในปี 2562 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมภาคบริการของกุ้ยโจวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.3 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในมณฑล (GDP) โดยกุ้ยโจวมีผู้ประกอบการภาคบริการจำนวน 2.57 ล้านราย มีทุนจดทะเบียนรวม 5.09 ล้านล้านหยวน สร้างงานให้กับประชาชน 5.95 ล้านคน และสร้างรายได้ทางภาษี 1.43 แสนล้านหยวน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 57.6 ของรายได้ภาษีทั้งหมดของมณฑล

ที่มา: http://gz.chinadaily.com.cn/a/202006/19/WS5eec8827a31027ab2a8d1241.html
http://news.10jqka.com.cn/20200623/c621300913.shtml

จีน ภาคบริการ กุ้ยโจว โควิด-19

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน