กว่างซีเร่งสร้างศูนย์ทดสอบและรับรองระบบคุณภาพ จับตลาดอาเซียน

7 Sep 2015

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: รัฐบาลกว่างซีเร่งรัดโครงการก่อสร้างศูนย์ทดสอบและรับรองระบบคุณภาพจีน-อาเซียนภายใต้รหัส "1 พื้นที่ 6 ศูนย์ 1 ฐาน" ที่นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง

โครงการข้างต้นตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 2 ตร.กม. แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสแรก (ปี 2558-2561) เป็นการก่อสร้าง "6 ศูนย์" และการสร้างศูนย์ตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพระดับมณฑลและระดับประเทศของกว่างซีแบบรวมศูนย์

เฟสสอง การขยายผลต่อจากเฟสแรก โดยเน้นการปฏิรูปองค์กร/หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั่วมณฑล

และเฟสสาม ดึงดูดองค์กร/หน่วยงานตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจภาคการผลิตขั้นสูง และธุรกิจภาคการบริการให้เข้ามาจัดตั้งกิจการในพื้นที่ดังกล่าว

"1 พื้นที่ 6 ศูนย์ 1 ฐาน" คืออะไร?

"1 พื้นที่" หมายถึง พื้นที่ศูนย์รวมการบริการด้านเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการทดสอบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจีน-อาเซียน

"6 ศูนย์" หมายถึง ศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานอาเซียน

  •  ศูนย์วิจัยเพื่อการตรวจสอบรับรองอาเซียน (China Quality Certificate Center: CQC) มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาคธุรกิจส่งออกด้านงานวินิจฉัยตรวจสอบ มาตรฐานทางเทคนิค ติดตามคุณภาพ การผลักดันมาตรฐานและการรับรองระบบคุณภาพของจีนให้เป็นที่ยอมรับ ส่วนภาคธุรกิจนำเข้าสามารถใช้บริการด้านการตรวจประเมินคุณภาพสินค้า มาตรฐานทางเทคนิค และการตรวจสอบกักกันโรค
  • ศูนย์วิจัยมาตรวิทยาอาเซียน (National Institute of Metrology: NIM) เป็นแพลทพอร์มที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการตรวจวัดกับอาเซียน การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการตรวจวัด เพื่อส่งเสริมการยอมรับระบบตรวจวัดระหว่างจีนกับอาเซียน
  •  ศูนย์วิจัยเพื่อการทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษอาเซียน (China Sepcial Equipment Inspection and Research Institute: CSEI) จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านงานทดสอบกับหน่วยงานในอาเซียน ส่งเสริมการยอมรับด้านมาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคเทคนิคทางการค้า
  • ศูนย์วิจัยมาตรฐานอาเซียน (Standardization Administration of P.R.China: SAC) ส่งเสริมผลักดันการยอมรับมาตรฐานการรับรองคุณภาพของจีนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดอุปสรรคทางเทคนิคทางการค้าและอำนวยความสะดวกทางการ
  • ศูนย์วิจัยย่อยเพื่อการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดอาเซียน (GS1) การสร้างแพลทฟอร์มเพื่อบูรณาการข้อมูลสินค้าและระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านคุณภาพความปลอดภัยของสินค้า การสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าบาร์โค้ดของจีน-อาเซียน การสร้างกลไกการยอมรับผลการตรวจสอบร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนา E-Commerce ข้ามแดน
  • ศูนย์วิจัยเพื่อการตรวจสอบตราคุณภาพจีน-อาเซียน (China Quality Mark Certificate Center: CQM) การสร้างระบบการแลกเปลี่ยนและการยอมรับในผลการตรวจสอบและการรับรองโดยใช้มาตรฐานการรับรองระบบงานของหน่วยรับรองที่ให้บริการด้านต่างๆ ระหว่างจีนกับอาเซียน และการให้บริการแก่ภาคธุรกิจด้านงานรับรอง การฝึกอบรม การทดสอบตรวจสอบ การให้คำปรึกษา รวมถึงการบริการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

"1 ฐาน" หมายถึง ฐานบ่มเพาะบุคลากรด้านระบบคุณภาพจีน-อาเซียน

นครหนานหนิงกับโครงการ "1 พื้นที่ 6 ศูนย์ 1 ฐาน"

ปัจจุบัน ในจีนมีพื้นที่ศูนย์ให้บริการในลักษณะดังกล่าวอยู่เพียงแห่งเดียวในมณฑลกวางตุ้ง ดังนั้น หากโครงการ "1 พื้นที่ 6 ศูนย์ 1 ฐาน" ก่อสร้างแล้วเสร็จ เขตฯ กว่างซีจ้วงจะเป็นพื้นที่แห่งที่สองที่มีศูนย์บริการแบบครบวงจรในประเทศจีน

หลายปีมานี้ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพและเทคนิคเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Quality and Technical Supervision Bureau, 广西质量技术监督局) ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งและยกระดับแพลทฟอร์มการให้บริการด้านเทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของมณฑลภายใต้รหัส 14+10[*]

ขณะนี้ กว่างซีมีศูนย์ตรวจสอบคุณภาพระดับประเทศ 8 แห่ง (ได้แก่ น้ำตาลและอาหารแปรรูป ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ผ้าไหมและรังไหม ยางพารา ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสน เครื่องมือตรวจวัด และไข่มุก) และระดับมณฑลอีก 30 แห่ง

นอกจากนี้ กำลังก่อสร้างศูนย์ตรวจสอบคุณภาพระดับประเทศอีก 3 แห่ง (ได้แก่ รถยนต์ เครื่องยนต์สันดาปภายใน บอยเลอร์) และระดับมณฑลอีก 5 แห่ง

การก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสนช่วยดึงดูดให้ธุรกิจแปรรูปยางสนที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศและพื้นที่รอบข้างเข้ามาลงทุนจัดตั้งกิจการในเมืองแห่งนี้ ทำให้ปัจจุบันเมืองอู๋โจวมีกำลังการผลิตและแปรรูปน้ำมันสนร้อยละ 80 ของทั้งประเทศ

ในส่วนของศูนย์ทดสอบรังไหมและผ้าไหมในเมืองหลิ่วโจว (Lizhou City, 柳州市) ได้ช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เส้นไหมที่ผลิตได้มีคุณภาพสูงขึ้น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงกว่า 1 พันล้านหยวน

ถือคติ "รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"

ศูนย์ทดสอบในกว่างซียังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการเชิงเทคนิคต่อการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้คำแนะนำแก่ภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรับมือกับมาตรการกีดกันทางการค้าของต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน กำลังเร่งสร้างความเป็นที่ยอมรับของห้องปฏิบัติการภาครัฐในต่างประเทศ การให้บริการให้คำปรึกษาและการทดสอบแก่ภาคธุรกิจส่งออก เพื่อช่วยภาคธุรกิจขยายสัดส่วนทางการตลาดในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน กว่างซีมี "ศูนย์วิจัยมาตรฐานและเทคโนโลยีกว่างซี-อาเซียน" ที่ถือเป็นแพลทฟอร์มบริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีของอาเซียนเพียงแห่งเดียวในจีน ศูนย์แห่งนี้มีการรวบรวม วิจัย วิเคราะห์ และแปลข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ที่บังคับใช้ของอาเซียนที่เป็น Text มากกว่า 1 หมื่นฉบับ และ Title อีกมากกว่า 3 หมื่นชิ้น

ศูนย์วิจัยและทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษกว่างซี (Guangxi Special Equipment Inspection and Research Institute) มีการขยายงานทดสอบกับประเทศอื่นๆ กว่า 10 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรีย เวียดนาม ไทย กียาน่า และซูดาน

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีกว่างซี (Guangxi Institute of Standard and Technology) มีการผลักดันให้อาเซียนยอมรับและใช้มาตรฐานการเกษตรของจีน และสถาบันฯ ยังมีความร่วมมือกับสถาบันเกษตรศาสตร์กว่างซีและสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติจีนในการสร้างฐานสาธิตการเกษตรมาตรฐานของข้าวและองุ่นในเวียดนามอีกด้วยคำอธิบายเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของกว่างซี ภายใต้รหัส 14+10[*] ประกอบด้วย

อุตสาหกรรมมูลค่าแสนล้านหยวน

14 ประเภท

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่

(
Emerging Industry) 10 ประเภท

(1) อุตสาหกรรมอาหาร

(2) อุตสาหกรรมยานยนต์

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

(4) อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า

(5) อุตสาหกรรมโลหะมีสี

(6) อุตสาหกรรมถลุงโลหะ

(7) อุตสาหกรรมเครื่องจักร

(8) อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

(9) อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและแปรรูปวัสดุไม้

(10) อุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

(11) อุตสาหกรรมเภสัชกรรม

(12) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่มห่มและเครื่องหนัง

(13) อุตสาหกรรมชีวภาพ

(14) อุตสาหกรรมต่อ/ซ่อมแซมเรือและเครื่องกลวิศวกรรมหาสมุทร

(1) อุตสาหกรรมวัสดุใหม่

(2) อุตสาหกรรมพลังงานใหม่

(3) อุตสาหกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม

(4) อุตสาหกรรมมหาสมุทร

(5) อุตสาหกรรมยาชีวภาพ

(6) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

(7) อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานทางเลือก

(8) อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ

(9) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรสมัยใหม่

(10) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ

คุณภาพรับรองศูนย์ทดสอบ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน