BIC Seminar สัมมนา BIC

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา ครั้งที่2 ประจำปี 2556

การติดตามผลการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในส่วนของภาคเอกชน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

Print

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • แนวโน้มเศรษฐกิจจีน และบทบาทของเงินหยวนต่อการทำธุรกรรมระหว่างประเทศและประโยชน์สำหรับนักธุรกิจไทย