BIC Seminar สัมมนา BIC

การสัมมนาการผงาดขึ้นมาอย่างสันติของจีน

การติดตามผลการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในส่วนของภาคเอกชน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

Print

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • เมื่อจีนผงาดและเปลี่ยนโฉมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ นักลงทุนไทยควรปรับตัวอย่างไร
  • การผงาดขึ้นมาของจีนในต้นศตวรรษที่ ๒๑ ในทัศนะของสหรัฐอเมริกา