BIC Seminar สัมมนา BIC

การติดตามผลการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในส่วนของภาคเอกชน

การติดตามผลการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในส่วนของภาคเอกชน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

Print

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • แชร์ประสบการณ์ Retails sector
  • ข้อแนะนำการลงทุนในจีน ประสบการณ์จริงของน้ำตาลมิตรผล
  • อนาคตเงินหยวนในการค้าไทย-จีน และตลาดโลก
  • จีน : แหล่งเงินทุนของธุรกิจไทย
  • โอกาสและผลประโยชน์ไทยจาก ASEAN-China FTA
  • อนาคตสินค้าไทยและสินค้าเกษตรไทยในจีน
  • ธุรกิจบันเทิงไทยในตลาดจีนปัจจุบัน ความสำเร็จของ “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า...รัก”