มณฑลเจียงซีเผยแพร่แผนพัฒนาการประมงระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ปี 2564 – 2568)

26 Oct 2023

มณฑลเจียงซีเป็นทางผ่านของแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของจีน และอุดมไปด้วยทรัพยากรประมง และยังเป็นที่ตั้งของทะเลสาบผอหยางซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีนและเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้มณฑณเจียงซีเป็นหนึ่งในมณฑลแห่งการทำประมงน้ำจืดที่สำคัญของจีน

การทำประมงน้ำจืดที่ทะเลสาบผอหยางของมณฑลเจียงซี

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการประมงของมณฑลเจียงซีมีมูลค่าการผลิตสูงกว่า 1 แสนล้านหยวน พื้นที่การเพาะเลี้ยงประมงมากกว่า 3.33 ล้านไร่ ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสูงกว่า 2.6 ล้านตันต่อปี รายได้ที่นำไปใช้ได้จริงของชาวประมงกว่า 17,000 หยวนต่อหัว ล่าสุดรัฐบาลเจียงซีมีการออกแผนพัฒนาการประมงระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ปี 2564 – 2568) เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงอย่างครบวงจร โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมงอัจฉริยะ โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยในการประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งผลิตปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมปลาที่มีคุณภาพเนื้อปลาดี ปริมาณการผลิตสูง ปลอดโรค และขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและยกระดับการทำประมงอย่างยั่งยืน

(2) ส่งเสริมประมงสีเขียว อาทิ มุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็นที่ตั้งของบริษัท solar cell จำนวนมากในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ โดยเน้นการบูรณาการการทำประมงและพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เช่น ส่งเสริมการติดตั้ง solar cell บนผิวน้ำควบคู่กับการเพาะเลี้ยงปลา ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผง solar cell เพื่อใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในนาข้าว โดยมูลสัตว์น้ำจะย่อยสลายเป็นเกลืออนินทรีย์และปุ๋ยสำหรับต้นกล้าข้าว ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวและลดการใช้สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เป้าหมายปี 2568 เพิ่มมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมการประมงทั้งมณฑลให้ได้มากกว่า 1.3 แสนล้านหยวน ปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสูงกว่า 3 ล้านตันต่อปี และเพิ่มรายได้ที่นำไปใช้ได้จริงของชาวประมงสูงกว่า 24,500 หยวนต่อหัว รวมทั้งส่งเสริมก่อสร้างพื้นที่สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสุขภาพและระบบนิเวศ จำนวน 50 แห่ง ภายในปี 2568 เพื่อส่งเสริมมณฑลเจียงซีเปลี่ยนผ่านจากมณฑลที่เป็นแหล่งทรัพยากรประมงขนาดใหญ่ก้าวขึ้นสู่การเป็นมณฑลแห่งประมงที่แข็งแกร่ง

รัฐบาลเจียงซีได้ดำเนินการยกระดับการประมงและการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง ขณะที่ไทยก็มุ่งขับเคลื่อนการทำประมงอย่างยั่งยืนตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ไทยจึงควรติดตามแนวโน้มและศึกษาตัวอย่างแนวทาง การทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ของมณฑลเจียงซีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการประมงคุณภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทยต่อไป แหล่งอ้างอิง http://jx.news.cn/2023-03/31/c_1129482076.htm

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน