จบภารกิจลดความยากจน ยูนนานพัฒนาชนบทต่อเนื่องด้วย “ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูชนบท”

5 Mar 2021

ภายหลังสำนักงานลดความยากจนมณฑลยูนนานประกาศให้หมู่บ้านยากจน 8,502 แห่งในอำเภอยากจน 88 แห่งทั่วมณฑลยูนนานหลุดพ้นจากความยากจนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 รัฐบาลมณฑลยูนนานก็ได้ติดตามสถานการณ์ความยากจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลสำเร็จและป้องกันประชาชนกลับมายากจนจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาด

ล่าสุด มณฑลยูนนานได้ประกาศ “ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูชนบท” (乡村振兴战略) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) โดยมีแนวคิด “ใช้อุตสาหกรรมช่วยเสริมเกษตรกรรม ใช้เมืองช่วยผลักดันชนบท” เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม สร้างความเจริญทั้งในพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท ผลักดันการเกษตรทันสมัยที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง สร้างชนบททันสมัยที่น่าอยู่ และทำให้เกษตรกรมีความมั่งคั่ง ผ่านมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

  1. ยกระดับคุณภาพและประโยชน์ของเกษตรที่ราบสูงทันสมัยที่มีเอกลักษณ์ โดยผลักดันการทำการเกษตรที่มีขนาดเหมาะสมและปฏิรูปการเกษตรรูปแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรที่ทันสมัย ได้แก่ (1) รับประกันปริมาณการผลิตพืชอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมสุกรและโคเนื้อ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจอีคอมเมิร์ซในชนบท (2) เสริมสร้างหลักประกันสำหรับปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร เช่น น้ำ เทคโนโลยี โลจิสติกส์ โกดังแบบควบคุมอุณหภูมิ และแพลตฟอร์มตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับ (3) ผลักดันทรัพยากรมนุษย์ในชนบท โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่รัฐที่มีคุณภาพไปปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า และจัดสรรสวัสดิการให้แก่อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท (4) พัฒนาเกษตรกรรมที่มีขนาดเหมาะสมในหลากหลายรูปแบบ (5) บ่มเพาะองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีความแข็งแกร่ง ทั้งเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจรายใหญ่ และ (6) เร่งพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ สร้างเขตต้นแบบการเกษตรอัจฉริยะระดับชาติ สร้างระบบอุปทานสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สร้างแพลตฟอร์มการเกษตรอีคอมเมิร์ซ
  2. 2. ดำเนินปฏิบัติการพัฒนาชนบทที่สวยงาม โดยมีองค์ประกอบด้านระบบนิเวศที่น่าอยู่ อุตสาหกรรมรุ่งเรือง วัฒนธรรมอารยะ ความเป็นอยู่มั่งคั่ง และธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ผ่านมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ (1) “ร้อย พัน หมื่น” กล่าวคือ สร้างตำบลต้นแบบ 100 แห่ง หมู่บ้านต้นแบบ 1,000 แห่ง และชุมชนต้นแบบ 10,000 แห่ง (2) ผลักดันแผนงานชุมชนระดับชุมชนทั่วทั้งหมดภายใน 3 ปี (3) อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชุมชนและชนบท ค้นหาทรัพยากรและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการสร้างจุดเด่นและการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท (5) ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในชนบท (6) พัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตของประชากรในเขตชนบท และ (7) เสริมสร้างและปรับปรุงธรรมาภิบาลในชนบท
  3. ผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตภูเขา เพื่อเปลี่ยน “น้ำใสและภูเขาเขียว” ของมณฑลยูนนานให้กลายเป็น “ภูเขาเงิน ภูเขาทอง” ที่จะช่วยให้ประชาชนทุกชาติพันธุ์มีความมั่งคั่ง ได้แก่ (1) ยึดหลักการ “อนุรักษ์” เป็นอันดับแรก (2) เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูง และ (3) ผลักดันการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างการเกษตรทันสมัยกับภาคบริการทันสมัย
  4. ปฏิรูปชนบทในเชิงลึก ได้แก่ (1) ผลักดันการปฏิรูประบบที่ดินในชนบท (2) ปฏิรูประบบที่ดินสำหรับที่พักอาศัยในชนบท (3) ปฏิรูประบบการถือสิทธิร่วมกันในชนบท และ (4) ปฏิรูปในสาขาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและชนบท

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/w9klFIjnUcIe8EbhzT8hmA

ยูนนาน ยากจน ฟื้นฟูชนบท

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน