- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

เงื่อนไขการเริ่มต้นเปิดบริษัทในจีน

Banner 2732x570

Q&A การทำธุรกิจในจีน

1) เรื่องทุนจดทะเบียน : แต่ละท้องถิ่นของจีนมิได้กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชัดเจน ซึ่งทุนจดทะเบียนเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปกติแล้วจะพิจารณาความเหมาะสมโดยดูจากแผนดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการ ยื่นขอจดทะเบียนบริษัทมา (รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการจัดตั้งธุรกิจในจีน หน้าที่ 9 ของหน้ารวม 75 หน้า โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ )

2) การเปิดบริษัทในจีน : การเปิดบริษัทในจีนไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบกิจการร่วมทุน (Joint venture) เสมอไป โดยธุรกิจต่างชาติสามารถเลือกรูปแบบของกิจการได้ 4 ประเภท ตามความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจตนเอง ดังนี้

  • Representative office; RO (สำนักงานตัวแทน)
  •  Wholly foreign-owned enterprise; WFOE (กิจการประเภทเจ้าของเป็นชาวต่างชาติเป็นทั้งหมด)
  •  Joint venture; JV (กิจการร่วมทุน)
  •  The foreign-invested commercial enterprise: FICE

3) การจ้างแรงงาน : ตามกฎระเบียบของทางการจีนนั้น ไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าจะต้องจ้างลูกจ้างจีนหรือต่างชาติในสัดส่วนเท่าใด โดยบริษัทสามารถเลือกจ้างได้ตามที่ต้องการ อย่างไรก็ดี จีนค่อนข้างให้ความสำคัญกับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะระดับสูง หากเป็นแรงงานทักษะทั่วไปก็มักจะอนุมัติวีซ่าทำงานให้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจีนไม่ต้องการให้ต่างชาติเข้าแย่งงานกับคนจีนท้องถิ่นเท่าใดนัก เกี่ยวกับข้อมูลการจัดตั้งเป็นบริษัทเทรดดิ้งในจีน รวมทั้งข้อบังคับหุ้นส่วนของชาวต่างชาติ ตลอดจนการจ้างแรงงานต่างชาติ (แรงงานไทย) ในจีน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารคู่มือการจัดตั้งธุรกิจในจีนส่วนของ คู่มือการนำเข้าสินค้าไทยและการจัดตั้งบริษัทเทรดดิ้งในจีน โดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากหน้าเว็บไซต์ ThaiBizChina.com หัวข้อย่อย “BIC Publication” http://tbc.tan.cloud/thaibizchina/th/article/ [1]