QA

การทําธุรกิจในจีน

Qอัตราภาษีทั่วไปของธุรกิจอาหารในจีนมีกี่ประเภท

A

Q&A การทำธุรกิจในจีน

(1) ภาษีการค้า  

เรียกเก็บ 5% ของยอดขาย

(2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล      

รายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นหยวน เรียกเก็บภาษี 18%

รายได้มากกว่า 3 หมื่นแต่น้อยกว่า 1 แสนหยวน เรียกเก็บภาษี 27%

รายได้มากกว่า 1 แสนหยวน เรียกเก็บภาษี 33%

(3) ภาษีการบำรุงรักษาเมือง   

เขตเมือง เรียกเก็บ 7% ของภาษีการค้า

เขตอำเภอหรือตำบล เรียกเก็บ 5% ของภาษีการค้า

เขตหมูบ้าน เรียกเก็บ 1% ของภาษีการค้า

(4) ภาษีการศึกษาเพิ่มเติม    

เรียกเก็บ 3% ของภาษีการค้า

(5) ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ควรจ่าย 

(6) ภาษีอื่นๆ ที่มีตามประเภทธุรกิจและมาตรฐานท้องถิ่น 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.chinatax.gov.cn

อ่านคำถามอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน