- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

สั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายชาวจีนไปแล้ว แต่ได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดที่สั่งซื้อ และจำนวนไม่ตรงตามที่สั่งไว้ ในเบื้องต้นผู้ขายปฏิเสธความรับผิดชอบ และต่อมาไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

Banner 2732x570

Q&A การแก้ไขอุปสรรคทางการค้า

กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อไว้ ในเบื้องต้นอาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ประสานงานหน่วยงานตรวจสอบสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น บริษัท Inspection ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองรายละเอียดของสินค้าที่ได้รับ ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปรกติของสินค้าในระหว่างที่ผ่านพิธีการนำเข้าสินค้า ณ ท่าเรือในประเทศไทย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ประจำท่าเรือ เพื่อออกบันทึกแสดงเป็นหลักฐานรายละเอียดสินค้าตามที่ปรากฏจริง ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงต่อการดำเนินการขั้นต่อไปได้ เช่น การแจ้งความ การยื่นฟ้องร้องศาล เป็นต้น

2. ติดต่อคู่ค้าในทุกช่องทางที่สามารถทำได้ เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในโอกาสแรก และพยายามไกล่เกลี่ยต่อรอง พร้อมทั้งหาข้อสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยยึดตามข้อตกลงในสัญญาทางการค้าที่ได้ทำร่วมกันในส่วนของข้อรับผิดหากไม่เป็นไปตามสัญญาการค้า (ในกรณีที่ไม่เป็นผลหรือคู่ค้าหายตัวไป ก็จำเป็นต้องดำเนินการแจ้งความและดำเนินคดีตามกฎหมาย)

3. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทั้งหมด (รวมถึงเอกสารในข้อ 1) สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจไทย เพื่อลงบันทึกว่าสินค้าที่ได้รับมาเป็นไปตามเอกสารการตรวจสอบที่ปรากฏจริง และได้รับความเสียหายจากการฉ้อโกงทางการค้า

4. ขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านการค้าของไทยในจีน กล่าวคือ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง (http://www.thaicombj.org.cn [1]) และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจสามารถช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี โดยสำนักงานฯ จะแบ่งเขตความรับผิดชอบตามแต่ละมณฑลของจีน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับเขตความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaitradechina.cn/en [2]

5. พิจารณาจัดจ้างสำนักงานกฎหมายในจีน เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่ค้า ตลอดจนช่วยดำเนินเรื่องแจ้งความกับตำรวจจีนในพื้นที่ หรือดำเนินการยื่นฟ้องร้องต่อศาลท้องถิ่นต่อไป (ในกรณีที่ไม่สามารถยอมความกันได้) โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อสำนักงานกฏหมายในพื้นที่ได้โดยตรงที่ฝ่ายกฏหมายของสภาส่งเสริมการค้าและการลงทุนของจีน China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) ประจำท้องถิ่นนั้นๆ หรือที่เว็บไซต์รวบรวมรายชื่อสำนักงานกฏหมายในจีนที่มีบริการสำหรับธุรกิจต่างชาติ http://www.lawtime.cn [3] (เว็บไซต์ในหน้าย่อยคดีด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่รวบรวมรายชื่อทนายความด้านการค้าระหว่างประเทศโดยตรง)

สำหรับข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาการได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อดังกล่าว ผู้ซื้ออาจพิจารณาจ้างบริษัทตรวจสอบสินค้า (Inspector) เพื่อตรวจสอบและรับรองก่อนสินค้าบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนจัดทำสัญญาการค้าที่ระบุครอบคลุมถึงเงื่อนไขความรับผิดสำหรับกรณีสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อไว้ โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดทำบทความชี้ตัวอย่างจากกรณีศึกษา และข้อแนะนำสำหรับป้องกันพร้อมวิธีแก้ไข สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความเตือนภัยธุรกิจไทยในจีน “ช็อก!! พลาดทีเสียท่า.. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามสั่งซื้อ (ชี้ปัญหา.. ชี้ข้อสังเกต.. ชี้แนวทางแก้ไข)” [4]