QA

การส่งออกสินค้าไปจีน

Qสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับดอกดาวเรืองและเมล็ดพันธุ์

A

Q&A การส่งออกสินค้าไปจีน

ข้อมูลเกี่ยวกับดอกดาวเรืองและเมล็ดพันธุ์ มีดังนี้

1) HS Code (จากเว็บไซต์ของจีน)

ดอกดาวเรือง : 06029099
เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง : 12093000

*** เนื่องจากดอกดาวเรืองไม่ใช่สินค้าทั่วไป ดังนั้นจึงถูกจัดอยู่ในหมวด HS Code ของดอกไม้อื่นๆ ***

2) สถิติการนำเข้าของจีน

3) ขั้นตอนการส่งออกดอกไม้และเมล็ดพันธุ์จากไทย

4) ขั้นตอนการนำเข้าดอกไม้และเมล็ดพันธุ์มายังจีนโดยสรุป

 • ยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานการป่าไม้ของจีนที่เกี่ยวข้อง
 • ยื่นเรื่องนำเข้าที่ศุลกากรจีน
 • ยื่นเรื่องที่สำนักงานตรวจสอบควบคุมพืชและสัตว์ของจีน

ลิงค์ข้อมูลโดยละเอียด http://www.chinese-plant.com/market/04-01/7179.htm (ภาษาจีน)

5) หน่วยงานไทยที่ส่งเสริมการส่งออกพืชมายังจีน

 • สำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  (ติดต่อ Office of Agricutural Affairs, Royal Thai Embassy, No.11, Jian Guo Men Wai, Chaoyang District, Beijing 100600, P.R.China
  E-mail : [email protected] 
  Tel : 8610 65323955
  Fax : 8610 65323950)
 • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ http://www.dipt.go.th
อ่านคำถามอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน