- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ต้องการทราบว่าประเทศจีนมีการใช้ระบบมาตรฐานสินค้าสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศจีนอย่างไรบ้าง

Banner 2732x570

Q&A หมวดอื่นๆ

การควบคุมมาตรฐานของสินค้าทั่วไปในจีน อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน คณะกรรมการบริการจัดการมาตรฐานแห่งชาติจีน (Standardization Administration of the People’s Republic of China 中国国家标准化管理委员会) โดยแบ่งมาตรฐานเป็นใหญ่ 4 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานระดับชาติ มาตรฐานเฉพาะทาง มาตรฐานระดับท้องถิ่น และมาตรฐานระดับกิจการ

          1.) มาตรฐานระดับชาติ Chinese national standards ใช้ตัวย่อ GB ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งมาตรฐานระดับชาติอ้างอิงและพัฒนามาจากมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO หรือ IEC มาตรฐานระดับชาติหรือ GB แบ่งเป็นประเภทหลักดังนี้

  1. GB   Mandatory national standards
  2. GB/T Voluntary national standards
  3. GB/Z National guiding technical document

2.) มาตรฐานเฉพาะทาง Professional standards เป็นมาตรฐานในทางอุตสาหกรรมเฉพาะด้านที่ใช้กับสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานระดับชาติมาก่อน มาตรฐานเฉพาะทางคลอบคลุมในสาขาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้ในจีนที่มีการกำหนดมาตรฐานโดยหน่วยงานจีน มาตรฐานเฉพาะทางนั้นมีทั้งที่เป็นแบบบทบังคับและแบบสมัครใจ โดยหากเป็นมาตรฐานแบบสมัครใจจะมีเครื่องหมาย /T ต่อท้ายตัวย่อมาตรฐานนั้นๆ ปัจจุบันมาตรฐานเฉพาะทางมีทั้งหมด 58 รายการสำหรับสินค้า บริการ และธุรกิจต่างๆ กัน ได้แก่

CodeContentCodeContentCodeContent
BBPackagingJGConstruction industrySNCommodity inspection
CBShipJRFinanceSYPetroleum gas
CHSurveyingJTCommunicationSY 
(>10000)
Oceanic petroleum gas
CJUrban constructionJYEducationTBRailways transportation
CYPress and publicationLBTourismTDLand administration
DAArchivesLDLabour and labour safetyTYSport
DBEarthquakeLYForestryWBGoods
DLPowerMHCivil aviationWHCulture
DZGeology mineralMTCoalWJCivil products from arms industry
EJNuclear industryMZCivil affairsWMForeign trade
FZTextilesNYAgricultureWSHygiene
GAPublic securityQBLight industryXBRare earth
GYRadio, film & TVQCAutomobilesYBFerrous metallurgy
HBAviationQJSpaceYCTobacco
HGChemical industryQXMeteorologyYDTelecommunication
HJEnvironmental protectionSBCommerceYSNon-ferrous metallurgy
HSCustomsSCWater productYYMedicine
HYOceanSHPetro-chemical industryYZPostal
JBMachinerySJElectronics 

3.) มาตรฐานระดับท้องถิ่น ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถหามาตรฐานระดับชาติหรือมาตรฐานเฉพาะทางมาปรับใช้ได้ โดยมาตรฐานระดับท้องถิ่นมีสาระสำคัญในดานความปลอดภัย สุขอนามัย เช่นเดียวกันกับมาตรฐานระดับชาติ แต่มาตรฐานระดับท้องถิ่นจะใช้เฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งมาตรฐานท้องถิ่นมีทั้งแบบบทบังคับและแบบสมัครใจเช่นเดียวกัน โดยแบบปฏิบัติตามบทบังคับ จะขึ้นต้นด้วย DB ตามด้วยรหัสมณฑล และรหัสท้องถิ่นแบบสมัครใจ จะขึ้นต้นด้วย DB ตามด้วยรหัสมณฑลและตามด้วย /T

4.) มาตรฐานระดับกิจการ เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยความตั้งใจของธุรกิจเอง เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดโดยมาตรฐานระดับกิจการนี้ใช้ต่อย่อ Q ตามด้วยรหัสของกิจการนั้นๆ

การตรวจสอบมาตรฐาน สามารถนำเลขที่มาตรฐานที่ติดอยู่ที่สินค้านำมาตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.sac.gov.cn/SACSearch/outlinetemplet/gjbzcx_en.jsp [1]

ข้อมูลเพิ่มเติม คณะกรรมการบริการจัดการมาตรฐานแห่งชาติจีน http://www.sac.gov.cn [2]

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Print