QA

การส่งออกสินค้าไปจีน

Qด่านที่อนุญาตนำเข้าผลไม้ไทยตามพิธีสารการนำเข้าและส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีน ผ่านทางบก มีอะไรบ้าง

A

Q&A การส่งออกสินค้าไปจีน

ด่านบ่อหาน (โม่ฮาน) (มณฑลยูนนาน) เส้นทาง R3A และด่านโหย่วอี้ (เขตฯ กว่างซี) เส้นทาง R9

อ่านคำถามอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน