- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน มีขั้นตอนในการขอบัตรทำงานอย่างไรบ้าง

Banner 2732x570

Q&A การทำธุรกิจในจีน

ชาวต่างชาติจะสามารถทำงานในจีนได้จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบอนุญาตการทำงานที่จีน
 • บัตรทำงานที่จีน
 • วีซ่าทำงาน (วีซ่า ประเภท Z)
 • ใบรับรองที่อยู่ชั่วคราวของคนต่างชาติ

ก่อนที่คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในอาณาเขตของประเทศจีน บริษัทต้องไปยื่นคำขออนุญาตทำงานที่จีนที่กรมแรงงานและประกันสังคมในท้องถิ่น โดยนำเอกสารประกอบการยื่นคำขอดังต่อไปนี้

 • คู่ฉบับใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท  หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ถ้าเป็นบริษัทจีนต้องมีเอกสารจดทะเบียนการประกันสังคม (ฉบับต้นและฉบับสำเนา) ถ้าเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างจีนกับต่างประเทศต้องมีหนังสืออนุญาตการก่อตั้ง บริษัท (ฉบับสำเนา) และสัญญาการร่วมทุน (ฉบับสำเนา)
 • หนังสือรับรองของบริษัท ซึ่งต้องอธิบายเหตุผลการจ้าง ตำแหน่งของลูกจ้างคนต่างชาติรวมทั้งการประทับตราของบริษัท
 • สัญญาการจ้างงานระหว่างบริษัทและลูกจ้างคนต่างชาติ ถ้าเป็นการจ้างตำแหน่งรองผู้จัดการขึ้นไป ต้องมีคำยินยอมของคณะกรรมการบริหารของบริษัท หากไม่มีคณะกรรมการบริหาร ต้องมีผู้รับผิดชอบตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทลงชื่อ
 • หลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน (ต้องจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป) ถ้าหลักฐานการศึกษาและใบผ่านงานเป็นภาษาต่างประเทศ ควรเสนอฉบับแปลที่เป็นภาษาจีนด้วยโดยมีบริษัทการแปลประทับตรา
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)

หลังจากได้รับอนุญาตทำงานที่จีนจากกรมแรงงานและประกันสังคมในท้องถิ่นแล้ว บริษัทสามารถส่งหนังสือแจ้งทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่จีนให้คนต่างชาติโดยผ่านกรมพาณิชย์ใน ท้องถิ่น คนต่างชาติที่ได้รับเอกสารดังกล่าวนั้นสามารถนำเอกสารไปขอวีซ่าทำงาน (วีซ่าประเภท Z) ที่สถานเอกอัครราชทูต (หรือ สถานกงสลใหญ่ของจีน) ณ ประเทศนั้นๆ 
เมื่อจบขั้นตอนนี้ คนต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในอาณาเขตจีนแล้ว และภายใน 15 วันที่คนต่างชาติเดินทางมาถึง บริษัทต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อไปขอทำบัตรทำงานที่กรมแรงงานและประกัน สังคมในท้องถิ่น

 • ต้นฉบับใบอนุญาตทำงานที่จีน
 • ใบรับรองแพทย์ที่ออกหรือยืนยันโดยสำนักงานการตรวจสอบอนามัยในท้องถิ่น
 •  คู่ฉบับใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท  หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ถ้าเป็นบริษัทจีนต้องมีเอกสารจดทะเบียนการประกันสังคม (ฉบับต้นและฉบับสำเนา) ถ้าเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างจีนกับต่างประเทศต้องมีหนังสืออนุญาตการก่อตั้ง บริษัท (ฉบับสำเนา) และสัญญาการร่วมทุน (ฉบับสำเนา)
 • สัญญาการจ้างงาน
 • หนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย 35*53mm 2 รูป
 • แบบจดทะเบียนการทำงานที่จีนของชาวต่างชาติตามที่กรมแรงงานและประกันสังคมในท้องถิ่น

หลังจากชาวต่างชาติได้รับบัตรทำงานเรียบร้อยแล้ว ต้องไปจดทะเบียนการอยู่ชั่วคราวที่สถานีตำรวจในถ้องถิ่นภายใน 30 วันที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาณาเขตจีนแล้ว

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Print