- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

การโอนเงินจากจีนไปไทยผ่านระบบธนาคารมีขั้นตอนอย่างไรและเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

Banner 2732x570

Q&A การทำธุรกิจในจีน

ข้อกำหนดการโอนเงินจากต่างประเทศ ผู้โอนเงินจากจีนสามารถติดต่อธนาคารพาณิชย์จีนในสาขาที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ กรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารยื่นประกอบการโอน หากผู้โอนเงินจากจีนเป็นชาวต่างชาติจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการกรอกแบบฟอร์มยื่นขอโอนเงินออกจากประเทศจีน ดังนี้

  • หนังสือเดินทางที่มีใบอนุญาตพำนักในประเทศ
  • สัญญาจ้างงาน เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนาที่ลงตราประทับสำเนาถูกต้อง
  • ใบแสดงการจ่ายภาษี Tax receipts
  • รหัส SWIFT code ของธนาคารผู้รับเงิน
  • รายละเอียดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ได้แก่ ชื่อผู้รับโอน เลขที่บัญชีผู้รับโอน ที่อยู่ผู้รับโอน
  • เงินสดสกุลหยวน

หากผู้โอนเงินออกจากจีนเป็นชาวจีน (เช่น การใช้บุคคลที่รู้จักและเชื่อถือได้ชาวจีนโอนให้) ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนจีน แต่จะไม่สามารถโอนเงินได้เกิน 50, 000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินหยวนเป็นเงินบาทนั้น จะต้องอ้างอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐก่อน (หยวนคำนวณเป็นดอลลาร์สหรัฐและจากดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท) อย่างไรก็ดี ก่อนการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศควรสอบถามรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินค่าสกุลเงินท้องถิ่นที่ต้องการโอน (บาท) ก่อนทุกครั้ง