- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

กฎหมายแรงงานในแต่ละมณฑลของจีน มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่

Banner 2732x570

Q&A การทำธุรกิจในจีน

กฎหมายว่าด้วยแรงงานจีน และ ข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงฉบับพิเศษ มีผลใช้เหมือนกันในมณฑลต่างๆทั่วประเทศจีน แต่รัฐบาลในท้องถิ่นอาจมีการเพิ่มรายละเอียดในส่วนต่างๆ อาทิ กรุงปักกิ่งมีการกำหนดเพิ่มเติมว่า หากเงินเดือนที่นายจ้างจ่ายในช่วงลูกจ้างหญิงลาคลอดบุตรน้อยกว่าก้อนเงินอุด หนุนที่สำนักแรงงานและประกันสังคมโอนให้นายจ้าง นายจ้างควรจ่ายส่วนต่างให้ลูกจ้าง แต่หากเงินเดือนที่นายจ้างจ่ายในช่วงลูกจ้างหญิงลาคลอดบุตรมากกว่าก้อนเงิน อุดหนุนที่สำนักแรงงานและประกันสังคมโอนให้นายจ้าง นายจ้างไม่ควรให้ลูกจ้างจ่ายคืนส่วนต่าง