จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว อัตราค่าจ้าง 7,760 หยวน/เดือน (ช่วงทดลองงาน 3 เดือน อัตราค่าจ้าง  7,000 หยวน/เดือน)

ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563 (สัญญาแบบปีต่อปีตามปีงบประมาณของรัฐบาลไทย)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นบุคคลสัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หากเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้ดีมาก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐานและอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี หากมีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ในด้านนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความวิริยะอุตสาหะ และพร้อมที่จะทำงานแบบ Team work
– หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
– รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน รวมทั้งจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าการลงทุนในตลาดจีน โดยเฉพาะของมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนานเพื่อเป็นข้อมูลให้นักธุรกิจไทย
– ดูแลและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (www.thaibizchina.com) และ Facebook ของศูนย์ฯ
– ให้คำแนะนำ บริการ และประสานงานอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจไทยและจีน  รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการไทย
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและจีนที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารข้อ 2 – 5)
1. ใบสมัคร (เอกสารแนบ) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน รวมทั้งภาษาอังกฤษ (หากมี) อาทิ  ผลการทดสอบวัดระดับ HSK TOEFL Portfolio ฯลฯ อย่างละ 1 ชุด
5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น  ใบผ่านการอบรมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

การรับสมัคร
ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัครด้วยไฟล์ Microsoft Word พร้อมเอกสารและหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ [email protected]

ไฟล์ประกาศรับสมัคร โหลดที่นี่
ไฟล์แบบฟอร์มรับสมัคร โหลดที่นี่

Print