จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

อ้างถึงประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ที่ 40/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ซึ่งต่อมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รับแจ้งว่า ผู้ได้รับคัดเลือกติดภารกิจที่ประเทศไทย ไม่สามารถเดินทางมารับหน้าที่ได้ จึงขอสละสิทธิ์ ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว   จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,760 หยวน/เดือน ทั้งนี้ จะมีช่วงเวลาทดลองงาน 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการจ้าง คือ วันที่ 13 มกราคม – 30 กันยายน 2563 สัญญาแบบปีต่อปีตามปีงบประมาณของรัฐบาลไทย

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หากเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3 มีทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้ดีมาก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2.4 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐานและอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี หากมีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ในด้านนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.5 มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความวิริยะอุตสาหะ และพร้อมที่จะทำงานแบบ Team work

2.6 หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

3.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน รวมทั้งจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโอกาส
ด้านการค้าการลงทุนในตลาดจีน โดยเฉพาะของมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนานเพื่อเป็นข้อมูลให้นักธุรกิจไทย

3.2 ดูแลและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (www.thaibizchina.com) และ Facebook ของศูนย์ฯ

3.3 ให้คำแนะนำ บริการ และประสานงานอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจไทยและจีน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการไทย

3.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและจีนที่เกี่ยวข้อง

3.5 ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารข้อ 4.2-4.5)

4.1 ใบสมัคร (เอกสารแนบ) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด

4.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา อย่างละ 1 ชุด

4.4 สำเนาใบแสดงผลการวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน รวมทั้งภาษาอังกฤษ (หากมี) อาทิ  ผลการทดสอบวัดระดับ HSK TOEFL Portfolio ฯลฯ อย่างละ 1 ชุด

4.5 สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น  ใบผ่านการอบรมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

5. การรับสมัคร

ผู้สนใจโปรดยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ [email protected]

6. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2562  – ช่วงเวลาการรับสมัคร

วันที่ 20 ธันวาคม 2562                               – ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบของผู้มีสิทธิสอบ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562                               – สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2562                               – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 13 มกราคม 2563                                – เริ่มปฏิบัติงาน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ได้รับการคัดเลือกตามกำหนดการข้างต้นได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiembassy.org/guangzhou เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (www.thaibizchina.com) และ Facebook ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

ไฟล์ประกาศรับสมัคร โหลดที่นี่

ไฟล์แบบฟอร์มรับสมัคร โหลดที่นี่

 

Print