ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

2 Jan 2020

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 7,760 หยวน/เดือน (ช่วงทดลองงาน 3 เดือน) ระยะเวลาการจ้าง ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563 (สัญญาแบบปีต่อปีตามปีงบประมาณของรัฐบาลไทย)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หากเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3 มีทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้ดีมาก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2.4 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐานและอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี หากมีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ในด้านนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.5 มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความวิริยะอุตสาหะ และพร้อมที่จะทำงานแบบ Team work

2.6 หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

3.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน รวมทั้งจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าการลงทุนในตลาดจีน โดยเฉพาะของมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนานเพื่อเป็นข้อมูลให้นักธุรกิจไทย

3.2 ดูแลและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (www.wordpress-348433-3180049.cloudwaysapps.com) และ Facebook ของศูนย์ฯ

3.3 ให้คำแนะนำ บริการ และประสานงานอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจไทยและจีน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการไทย

3.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและจีนที่เกี่ยวข้อง

3.5 ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารข้อ 4.2 – 4.5)

4.1 ใบสมัคร (เอกสารแนบ) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด

4.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาประกาศนียบัตรจาก  สถาบันการศึกษา อย่างละ 1 ชุด

4.4 สำเนาใบแสดงผลการวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน รวมทั้งภาษาอังกฤษ (หากมี) อาทิ  ผลการทดสอบวัดระดับ HSK TOEFL Portfolio ฯลฯ อย่างละ 1 ชุด

4.5 สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น  ใบผ่านการอบรมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

5. การรับสมัคร

ผู้สนใจโปรดยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ [email protected]

6. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

วันที่   2 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2563          – ช่วงเวลาการรับสมัคร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563                              – ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบของผู้มีสิทธิสอบ

ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563                     – สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563                             – เริ่มปฏิบัติงาน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ได้รับการคัดเลือกตามกำหนดการข้างต้นได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiembassy.org/guangzhou) เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (www.wordpress-348433-3180049.cloudwaysapps.com) และ Facebook ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

ไฟล์ประกาศรับสมัคร สามารถโหลดได้ที่นี่

ไฟล์ใบสมัคร สามารถโหลดได้ที่นี่

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน