จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ที่ 45/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น                                          

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และขอประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้แก่ นางสาวสุวิชญา กีปทอง

ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ประกาศฯ สามารถโหลดได้ที่นี่

Print