รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

20 Dec 2019

ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ที่ 42/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จำนวน 1 ตำแหน่ง ความแจ้งแล้ว นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  นางสาวสุวิชญา  กีปทอง

2. วัน – เวลาสอบ    วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

3. วิธีการสอบคัดเลือก
3.1 การสอบข้อเขียน
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดการสอบข้อเขียนอัตนัย 2 ข้อ ได้แก่ (1) การแปลภาษาจีน – ไทย และ (2) เรียงความภาษาไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งข้อสอบให้ผู้มีสิทธิสอบที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครในเวลา 10.00 น. และขอให้ผู้มีสิทธิสอบส่งคำตอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] ภายในเวลา 12.00 น.
3.2 การสอบสัมภาษณ์
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดการสอบสัมภาษณ์ทาง Video Call เวลา 14.00 น.
หมายเหตุ กำหนดเวลาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ตามเวลาท้องถิ่นของจีน ซึ่งเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง

4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงต่อไป

ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โหลดที่นี่

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน