จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน อัตราค่าจ้าง 6,000 หยวน (มีช่วงทดลองงาน 3 เดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากเป็นด้านสาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาไทยและภาษาจีนดีเยี่ยม และทักษะภาษาอังกฤษดี

– สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

– มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน จัดการเว็บไซต์ (website administrator) และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีและสามารถทำ Infographic ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถค้นคว้าวิจัยข้อมูลและประสานงานได้อย่างคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตใจบริการ

– มีทัศนคติในเชิงบวกในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรืนร้น ใฝ่หาความรู้ มีความวิริยะอุตสาหะ และรู้จักการทำงานเป็น Team work เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– จัดการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (www.thaibizchina.com) ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าศูนย์ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อื่น ๆ ในจีน ให้มีความทันสมัย มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน

– ค้นคว้า แปลและวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจของมณฑลส่านซี กานซู และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย เพื่อจัดทำข่าว บทความ บทวิเคราะห์ หรือบทสัมภาษณ์สำหรับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนและเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน (www.thaiembassy.org/xian)

– ให้บริการตอบคำถามด้านธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจทั้งการตอบผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการโดยตรงแก่ผู้ที่เดินทางมาสอบถาม ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

– ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยและจีน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและช่องทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจไทย

– เข้าร่วมการสัมมนาและการประชุมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

– ใบสมัคร (เอกสารแนบ) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– ประวัติย่อ (Resume)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้าน (รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนา Transcript แสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาผลการทดสอบวัดระดับ HSK (Chinese Proficiency Test) ระดับ 5 ขึ้นไป (โปรดแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)

-สำเนาผลการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอื่นๆ เช่น TOEFL TOEIC ฯลฯ

การรับสมัคร

ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

-ยื่นด้วยตนเองระหวางวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 น. – 17.00 น.)

-ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ [email protected]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2562

ใบสมัคร >>Download<<

Print