TAGS

Wechat official account

เชงเม้งออนไลน์ ทางเลือกทางรอดในช่วง COVID-19

กระแสโลกที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความเจริญที่เข้ามาแทนที่ ส่งผลให้วิถีชิวิตของชาวจีนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไม่น้อย การประกอบพิธีใน “เทศกาลเชงเม้ง” เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับโมเดล “เชงเม้งออนไลน์”

3,007 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน