TAGS

โลจิสติกส์

ไทยกับโอกาสการค้าในมณฑลซานตงและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

เมื่อความตกลง RCEP มีผลใช้บังคับแล้ว ไทยจะใช้ประโยชน์จากมณฑลซานตงในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศจีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้อย่างไร

601 Views

ตามไปดู “โมเดลพัฒนาการค้า” สู่ตลาดยักษ์ใหญ่ระดับโลกของเมืองอี้อู (ตอนที่ 2: โลจิสติกส์รองรับการค้า)

บทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึงเนื้อหาความเป็นมาของตลาดค้าส่งอี้อู ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างเม็ดเงินให้หลั่งไหลเข้ามายังเมืองอี้อู แน่นอนว่าการที่ตลาดอี้อูมีชื่อเสียงและสามารถกระจายสินค้าไปทั่วโลกได้นั้น จำเป็นต้องเน้นภารกิจด้านโลจิสติกส์ที่เมืองอี้อูดำเนินการได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ดังนั้น บทความในตอนนี้จะกล่าวถึงศักยภาพด้านการขนส่งของเมืองอี้อูที่เป็นทั้งปัจจัยรองรับและกระตุ้นให้การค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอี้อูมีเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกถึง 13,052 กิโลเมตร

523 Views

เมืองชิงต่าวพร้อมเปิดใช้ท่าอากาศยานนานาชาติชิงต่าวเจียวตง ระดับ 4F ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ทางอากาศที่สำคัญแห่งใหม่ของเมืองชายฝั่งทะเลตอนเหนือของจีน

ท่าอากาศยานนานาชาติชิงต่าวเจียวตง ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของเมืองชิงต่าว ช่วยให้เมืองชิงต่าวกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ทางอากาศที่สำคัญแห่งใหม่ของเมืองชายฝั่งทะเลตอนเหนือของจีนไปสู่ระดับโลก อีกหนึ่งช่องทางจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการขนส่งและกระจายสินค้า รวมทั้งโอกาสในการแข่งขันสำหรับภาคธุรกิจไทยทางตอนเหนือของจีน เมืองท่า และเมืองชายฝั่งทะเลของจีน

773 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน