TAGS

เขตทดลองการค้าเสรี

พัฒนาการของเขตทดลองการค้าเสรีจีน

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ ในเขตทดลอง ฯ อย่างใกล้ชิดถือเป็นหัวใจสำคัญในการไปลงทุนในจีน เพราะจีนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎระเบียบอยู่ตลอด ล่าสุด NDRC และกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศลดจำนวน…

1,381 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน