TAGS

ส่งออก

กวางตุ้งเร่งฟื้นเศรษฐกิจ ประกาศ “แผนปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ” กระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว

มณฑลกวางตุ้งถึงแม้จะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจีนมาเป็นเวลากว่า 34 ปี แต่ความท้าทายต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งถึงแม้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 จะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา แต่ภาคธุรกิจของมณฑลกวางตุ้งยังคงมีบาดแผลและอยู่ในช่วงฟื้นตัว ขณะที่การบริโภคของภาคประชาชนยังคงขยายตัวอย่างช้า ๆ

143 Views

ช่องทางใหม่ สินค้าไทยเจาะตลาดจีนตอนใน รัฐบาลกลางไฟเขียวให้ “ด่านทางบกหลงปัง” ของกว่างซีทำการค้าสากลแล้ว

. “ด่านทางบกหลงปัง” มีจุดแข็งด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในกว่างซี ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบโครงข่ายคมนาคมทางถนนและทางรถไฟของด่านแห่งนี้เพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่จีนตอนใน สำหรับการนำเข้าผลไม้ แม้ว่าด่านแห่งนี้จะมีพื้นฐานความพร้อมในการนำเข้าผลไม้ผ่านการขนส่งทางบกแล้ว แต่…ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถนำเข้าผลไม้ไทยได้ รออีกนิด.. เมื่อด่านหลงปังได้บรรจุอยู่ในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ผลไม้ไทยผ่านฉลุย

750 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน