TAGS

ผู้สูงอายุ

ชื่อบทความ บทวิเคราะห์ตลาดผู้สูงอายุฮ่องกงกับโอกาสของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย (Medical & Wellness Tourism)

ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเนื่องจากเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินแห่งเอเชีย โดยมีรายได้หลักมาจากภาคการเงินเป็นสำคัญ ประชากรฮ่องกงมีประมาณ ๗.๒๙ ล้านคน (ข้อมูลปี ๒๕๖๕)

76 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน