TAGS

จีน ลาว ไทย ยูนนาน ระเบียงเศรษฐกิจ โอกาส โลจิสติกส์ การค้า การลงทุน ท่องเที่ยว พลังงาน

จับตาบทบาทยูนนานใน “ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว” มองหาโอกาสไทย

หากวิเคราะห์แผนงานของมณฑลยูนนานในการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาวทั้ง 7 สาขา ก็อาจประมวล “โอกาส” ของไทยจากระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในมิติต่าง ๆ ดังนี้

2,709 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน