TAGS

คลองขนส่งผิงลู่

ขุดแล้ว “คลองขนส่งสินค้า” กุญแจไขตลาดจีนตะวันตก เมกะโปรเจกต์ระดับชาติของกว่างซี

เมื่อคลองขนส่งผิงลู่เปิดใช้งานแล้ว ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมายังท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และวิ่งผ่านคลองขนส่งผิงลู่เข้าสู่นครหนานหนิง หรือหัวเมืองอื่นๆ ผ่านระบบงานขนส่งทางแม่น้ำซีเจียง หรือใช้ฟังก์ชันด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของนครหนานหนิงในการเป็นฐานการกระจายสินค้าไปยังมณฑลตอนในของจีนได้เช่นกัน

184 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน