TAGS

การค้า ไทย ยูนนาน

ภาพรวมการค้าไทย-ยูนนานปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

­ในปี 2562 การค้าระหว่างประเทศไทยกับมณฑลยูนนานมีมูลค่ารวม 1,581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 โดยมีมูลค่าการนำเข้าคิดเป็น 895…

690 Views

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศไทยกับมณฑลยูนนานปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

ในปี 2562 การค้าระหว่างประเทศไทยกับมณฑลยูนนานมีมูลค่ารวม 1,581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 53

1,954 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน