Pan Beibu-Gulf มีมติร่วมสร้าง “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21”

19 May 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ชาติสมาชิกในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) สร้างฉันทามติร่วมส่งเสริมความเชื่อมโยง (Connectivity) โดยเน้นการพัฒนา เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

งานประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 8 (8th PBG Economic Cooperation Forum) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Jointly Building Maritime Silk Road of the 21st Century” ได้ปิดฉากลงแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค.57 ที่ผ่านมา

ในพิธีปิดงานประชุมฯ นายจาง เสี่ยว ชิน (Zhang Xiao Qin, 张晓钦) รองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง (เทียบเท่ารองผู้ว่าการมณฑล) กล่าวสรุปมติในที่ประชุม (Consensus) 5 ข้อ ดังนี้

หนึ่ง ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมกันผลักดันการผลักดัน ข้อริเริ่มความร่วมมือในการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการประกาศในเวทีการประชุม(ลับ)สุดยอดคลังสมองรอบอ่าวเป่ยปู้ (เวทีย่อยในงานประชุมฯ ครั้งนี้)

เนื่องจากเส้นทางสายไหมฯ เป็นการสืบสานประวัติศาสตร์ มองถึงอนาคต ปรับตัวตามกระแส ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดยุทธศาสตร์การร่วมพัฒนาจีน-อาเซียน และเป็นความร่วมมือใหม่ เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในเชิงลึกระหว่างจีน-อาเซียน และเป็นแรงขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียนจาก ทศวรรษแห่งทอง (Golden Decade) ไปสู่ ทศวรรษแห่งเพชร (Diamond Decade)

ทั้งนี้ ความร่วมมือต้องตั้งอยู่บนหลักการเปิดสู่ภายนอก ระดมความคิดเห็น เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้านผลประโยชน์และความยุติธรรม ผสานความใกล้ชิดในประเทศสมาชิก แสวงหาองค์ประกอบร่วมของความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิก

สอง ทุกฝ่ายจำเป็นต้องนำ ความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้ เข้าไปอยู่ในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ทำให้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องการพัฒนาความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางทะเลระหว่างจีนกับอาเซียน เนื่องจากการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้ในเชิงลึก เป็นกลไกสำคัญในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเต็มรูปแบบ และเป็นเป้าหมายหนึ่งในการร่วมสร้าง เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

สาม ทุกฝ่ายจำเป็นต้องเร่งผลักดันความร่วมมือบนแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาแบบ Win-Win และการปฏิบัติการเชิงปฏิบัติจริง (Practical Action) ทั้งในด้านการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการโครงสร้างการค้า ขยายการลงทุนภาคอุตสาหกรรม พัฒนาความร่วมมือเชิงลึกด้านการเงิน และผลักดันความร่วมมือทางทะเล โดยเฉพาะโครงการที่มีความเป็นไปได้สูงหรือเห็นผลรวดเร็ว

สี่ ทุกฝ่ายจำเป็นต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเชิงลึกด้านมนุษยศาสตร์ ส่งเสริมรากฐานความสัมพันธ์ภาคประชาชน และแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ด้านการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมในกรอบความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้และการสร้าง เส้นทางสายไหมทางทะเล เนื่องจากจีนและอาเซียนเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง มีวัฒนธรรมที่กลมกลืนกัน และมีเชื้อสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน

ห้า ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อผลักดันการสร้าง เส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นแผนงานโครงการใหญ่ (Big Project) ของประเทศตนเอง

อนึ่ง กว่างซีและประเทศสมาชิกอาเซียนมีพรมแดนติดต่อกันทั้งทางบกและทางทะเล มีพื้นฐานและเวทีความร่วมมืออันดี กว่างซีจึงมีบทบาทและฐานะเสมือน ศูนย์กลางหรือช่องทาง (Hub / Gateway) ในการสร้าง เส้นทางสายไหมทางทะเล ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กว่างซีจะแสดงความได้เปรียบ และสร้างคุณูปการใหม่ต่อการสร้าง เส้นทางสายไหมทางทะเล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน