Form E เบิกทาง!! ปี 55 สินค้าอาเซียนเข้าจีนผ่านด่านผิงเสียงกว่างซี ได้ลดภาษีกว่า 330 ล้านหยวน

7 Feb 2013

เว็บไซต์อ่าวเป่ยปู้ออนไลน์: สินค้าอาเซียนใช้สิทธิ Form E ผ่านด่านผิงเสียงได้ลด/ยกเว้นภาษีกว่า 330 ล้านหยวนในปีที่ผ่านมา สินค้าเวียดนามใช้สิทธิมากสุด ไทยต้องเร่งทำคะแนนผ่านเส้นทาง R9/R12

สำนักงานศุลกากรผิงเสียงเผยว่า ปีที่ผ่านมา (ปี 55) ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าสินค้าผ่านด่านผิงเสียงยื่นขอใช้สิทธิพิเศษภาษีตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน โดยแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ทั้งสิ้น 23,000 ฉบับ มูลค่าสินค้าที่ได้รับการลด/ยกเว้นภาษีนำเข้า 20.765 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้รับสิทธิลดหย่อนและยกเว้นภาษีกว่า 330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 โดยสินค้าเวียดนามใช้สิทธิดังกล่าวมากที่สุด ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลไม้ ตะกั่วบริสุทธิ์ (Lead Ingot) และจระเข้ เป็นต้น

ด่านโหยวอี้หรือที่คนทั่วไปรู้จักในชื่อด่านผิงเสียง เป็นด่านชายแดนชั้นหนึ่งของจีน ตั้งอยู่ ณ อำเภอระดับเมืองผิงเสียง ถือเป็นฮับโลจิกสต์และด่านทางบกที่สำคัญระหว่างจีน-อาเซียน

 จากสถิติศุลกากรจีน ปี 2555 ด่านผิงเสียงมียอดการค้าต่างประเทศรวม 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.54 แบ่งเป็นการส่งออกและนำเข้ามูลค่า 4,800 และ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และ 3.88 ตามลำดับ

ในจำนวนนี้ เป็นการค้าทั่วไปมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.35 และการค้าผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนมูลค่ากว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8

นอกจากนี้ ด่านโหยวอี้ยังมีการขนส่งสินค้าผ่านแดน[*] (Intransit Goods) ทั้งสิ้น 3,220 รายการ ปริมาณรวม 26,500 ตัน มูลค่ากว่า 2,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.06 และ 1.54 เท่าตามลำดับ

สินค้าผ่านแดนส่วนใหญ่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าสูง เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ แผงวงจรรวมกึ่งสำเร็จและชิ้นส่วน LCD Module เป็นต้น

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด่านโหยวอี้เป็นด่านชายแดนจีนซึ่งเป็นปากทางเข้าจีนของเส้นทางถนน R9/R12 ที่เชื่อมภาคอีสานของไทยกับจีน ผ่านลาว เวียดนาม บางส่วนของสินค้าไทยที่ส่งออกมาจีนโดยเฉพาะผลไม้ก็ใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่ง ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับของผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบัน ด่านโหยวอี้กำลังเร่งพัฒนาเป็นด่านชายแดนทางบกสู่อาเซียนที่สะดวกที่สุด ซึ่งทางการผิงเสียงได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับปริมาณการค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้น

โดยก่อตั้งเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนเชิงบูรณาการผิงเสียงเพื่อรองรับสินค้าจีนที่จะส่งไปยังอาเซียนและสินค้าอาเซียนที่ส่งมาจีน ขณะเดียวกัน ก็มีการจัดระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการส่งออกกนำเข้า

นอกจากนี้ เมืองผิงเสียงยังดำเนินนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดน โดยประกาศเพิ่มมูลค่าสินค้าขั้นสูงที่ประชาชนชาวชายแดนสามารถซื้อขายและนำเข้าได้โดยไม่เสียภาษีจาก 3,000 เป็น 8,000 หยวน/วัน/คน เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปตามแนวชายแดน

 

หมายเหตุ

[*] สินค้าผ่านแดน (Transit Cargo) คือ สินค้าในอารักขาของศุลกากร ที่

1) เป็นสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศจีน โดยผู้นำเข้าหรือตัวแทนแจ้งต่อศุลกากรประจำด่านที่สินค้าผ่านว่าจะเคลื่อนย้าย/ขนส่งไปแจ้งพิธีการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรอีกที่หนึ่ง 

2) สินค้าส่งออกนอกประเทศจีน โดยผู้ส่งออกหรือตัวแทนแจ้งต่อศุลกากรประจำด่านที่สินค้าผ่านว่า สินค้าดังกล่าวได้แจ้งพิธีการศุลกากรขาออก ณ ด่านศุลกากรต้นทางของสินค้าแล้ว

3) สินค้าในประเทศภายใต้อารักขาของศุลกากรที่ถูกเคลื่อนย้าย/ขนส่งจากด่านหนึ่งในประเทศไปอีกด่านหนึ่งของประเทศ

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ผิงเสียง" ปลายทางเส้นทาง R9 ยังคงเป็นหน้าด่านสำคัญที่ใช้นำเข้าผลไม้อาเซียนตามคาด ผลไม้เวียดนามกินรวบอีกเช่นเคย (4 กุมภาพันธ์ 2555)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน