โอกาสแห่งการฟื้นฟูฐานอุตสาหกรรมเก่าของจีน จีนอนุมัติแผนงานการปรับปรุงฐานอุตสาหกรรมเก่า 2556-2565

5 Apr 2013

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 คณะกรรมพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commision—NDRC) ได้เผยแพร่เอกสาร “แผนการปรับปรุงและพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเก่าทั้งประเทศระหว่างปี 2556-2565 (全国老工业基地调整改造规划)” ตั้งเป้าหมายยกระดับเขตอุตสาหกรรมเก่า 120 แห่งทั่วประเทศ

เขตอุตสาหกรรมเก่า 120 แห่งนี้ ประกอบไปด้วยเมืองอุตสาหกรรมเก่า 95 แห่ง และเมืองเอกของมณฑล เมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง และเมืองเศรษฐกิจพิเศษอีก 25 แห่ง โดยการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยจีนยังคงใช้ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง โดยการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเหล่านี้ ในอดีตได้ช่วยให้เขตพื้นที่ดังกล่าวมีระดับการพัฒนาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันเขตอุตสาหกรรมเหล่านี้ต่างมีความล้าสมัยทั้งในด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการผลิต ทั้งยังสร้างปัญหามลภาวะให้กับพื้นที่นั้น

จากแผนการดังกล่าว มีการตั้งเป้าหมายดังต่อไปนี้ ภายในปี 2560 เขตอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีสัดส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และอุตสาหกรรมภาคบริการร้อยละ 17.8 และร้อยละ 45 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการใช้พลังงานร้อยละ 32 และร้อยละ 18 ตามลำดับ ผลักดันให้งบการวิจัยและพัฒนาสูงถึงร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เพิ่มการครอบครองสิทธิบัตรให้สูงถึง 3.1 ชิ้นต่อ 1 หมื่นคน มีระดับรายได้ที่สามารถใช้จ่ายจริงต่อหัว 2.99 หมื่นหยวนต่อปี มีการเพิ่มการจ้างงาน 13 ล้านตำแหน่ง มีผู้เข้าสู่ระบบกองทุนเกษียณอายุราชการ 100 ล้านคน และมีการสร้างบ้านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง 6.8 ล้านชุด ทั้งนี้ เมื่อถึงปี 2565 ตั้งเป้าว่า แผนการพัฒนาต่างๆจะเสร็จสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน