เหตุการณ์สำคัญ-การประชุม Central Economic Conference ประจำปี 2557

21 Jan 2015

ในการประชุม Central Economic Conference ประจำปี 2557 ซึ่งถือเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของจีนในแต่ละปี ได้มีการสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจปี 2557 รวมทั้งแผนงานภารกิจและนโยบายด้านเศรษฐกิจของจีนประจำปี 2558 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2557

ในปี 2557 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน จีนยังคงเผชิญกับความท้าทาย อาทิ เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงในช่วงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทเผชิญอุปสรรคในการผลิต ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏมากขึ้น

2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่

l พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากการลอกเลียนแบบผู้อื่นเป็นการมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

l การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดธุรกิจใหม่

l ความได้เปรียบด้านต้นทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงกำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกัน

l อุตสาหกรรมใหม่ ธุรกิจบริการ และบริษัทขนาดเล็กมีบทบาทมากขึ้น อุตสาหกรรมการผลิตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

l การเติบโตของเศรษฐกิจจะพึ่งพาคุณภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแรงงานภาคเกษตรกรรมลดลง

l การแข่งขันในตลาดเน้นการแข่งขันเชิงคุณภาพและนวัตกรรม

l การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองมำให้ต้องส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

l ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

l นอกจากการแก้ไขปัญหาการผลิตส่วนเกินจะต้องแสวงหาโอกาสและแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต

3. แผนเศรษฐกิจของปี 2558 เน้น 5 แนวทาง

1. การรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ

– รักษาความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพและความต่อเนื่องของเศรษฐกิจมหภาคพร้อมกับการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจจุลภาค โดยยังคงดำเนินโยบายการคลังเชิงรุกและนโยบายการเงินที่มีความยืดหยุ่นในระดับที่เหมาะสม

– ส่งเสริมให้ การลงทุน การบริโภค และการส่งออก มีการเจริญเติบโตที่สมดุลมากขึ้น

– เน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสังคมเมืองและวิทยาการการเกษตรให้ทันสมัย การส่งเสริมบทบาทของภาคบริการ และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม

– ให้ความสนใจกับทิศทางของความเสี่ยง โดยต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด และแบ่งประเภทและจัดลำดับความเสี่ยง

2. ค้นหาและบ่มเพาะจุดเติบโตใหม่ที่มีศักยภาพ

– ส่งเสริมบทบาทของตลาดในการจัดสรรทรัพยากร

– ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่รอบด้านที่ใช้ได้จริงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

– รัฐบาลเร่งผลักดันให้เกิดการแข็งขันในตลาด ส่งเสริมกลไกการตลาดที่มุ่งเน้นการปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบ การปรับปรุงการสนับสนุนทางการเงิน และการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. พัฒนาการเกษตรให้มีความทันสมัย

– วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รักษาระดับผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถแข่งขันในตลาดส่งออก .

ปรับปรุงกลไกราคาสินค้าเกษตร การอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร และเพิ่มบริการทางการเงิ

ปรับปรุงการจัดการสิทธิที่ดินในชนบท มีการลงทะเบียนที่ดินและโอนย้ายกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง – ปรับปรุงคุณภาพของการฝึกอบรมวิชาชีพ เสริมสร้างให้เกษตรกรเป็นมืออาชีพ

4. พัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค

– ปรับปรุงนโยบายในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน เป็นกลยุทธ์รวมทั้งการพัฒนาในภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางของจีนและภาคตะวันออก

– ในแต่ละภูมิภาคควรระบุพื้นที่การทำงานหลักและข้อได้เปรียบของพื้นที่ตนเอง

– มุ่งเน้นการดำเนินงานแบบ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

– ปรับปรุงการจัดการทรัพยากให้มีประสิทธิภาพ

– มีการวางแผนให้เป็นระบบ "รวมหลายกฎเป็นหนึ่งเดียว”

– ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและรักษาระบบนิเวศน์ และเข้มงวดในบทลงโทษ

5. พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

– ยึดมั่นบรรทัดฐาน และดูแลให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้ต่ำให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคง

– ดำเนินการให้อัตราการจ้างงานเป็นไปตามเป้าหมาย

– ส่งเสริมการจ้างงานและปรับปรุงคุณภาพของการฝึกอบรมวิชาชีพ

– ลดปัญหาความยากจน

– เยาวชนที่มีภูมิหลังมาจากครอบครัวที่ยากจนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับ เด็กอื่น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน