เมืองตงซิงของกว่างซีนำร่องชำระระเบียบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สร้างบรรยากาศการลงทุน

11 Feb 2014

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : รัฐบาลกลางอนุมัติให้ อำเภอระดับเมืองตงซิง (Dongxing City, 东兴市) ของกว่างซีเป็นจุดนำร่องการปฏิรูประบบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นพื้นที่แรกของมณฑล

การปฏิรูปดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ในพื้นที่ เขตทดลองการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกแห่งชาติอำเภอระดับเมืองตงซิง (Guangxi Dongxing Key Experimental Zone For Development and Opening-up, 广西东兴国家重点开发开放试验区)

สาระสำคัญของการปฏิรูปฯ อาทิ

หนึ่ง เปลี่ยนระบบการชำระทุนจดทะเบียนจาก การชำระตามจริง เป็น การชำระตามมติผู้ถือหุ้น แทน

สอง ใช้ระบบ หนึ่งสถานประกอบการ หลายใบอนุญาติประกอบธุรกิจ (อนุญาติให้ที่อยู่หนึ่งแห่งมีสถานประกอบการหลายรายอยู่ได้) และ หนึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลายสถานประกอบการ (สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง อนุญาตให้ใช้วิธีการลงบันทึกเพิ่มสถานประกอบการ)

สาม ยกเลิกข้อกำหนดว่าด้วยทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ จากเดิมที่กำหนดว่า บริษัทจำกัดความรับผิดชอบ ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 30,000 หยวน (ข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทจำกัดความรับผิดชอบคนเดียว (One person Limited Liability Company) ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 แสนหยวน และ บริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 5 ล้านหยวน)

สี่ ไม่จำกัด สัดส่วนการชำระทุนจดทะเบียนครั้งแรก” “สัดส่วนการชำระทุนเงิน(สด) และ กำหนดระยะเวลาการชำระทุนจดทะเบียนเต็มจำนวน ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในรูปของบริษัทจำกัดความรับผิดชอบ

ห้า ใช้ ระบบการยื่นแบบรายงานกิจการประจำปีผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต แทน ระบบการยื่นเอกสารตรวจสอบประจำปี ณ สำนักบริหารอุตสาหกรรมและการค้าประจำท้องที่ (Administration for Industry and Commerce, 工商行政管理局) มีการใช้ระบบสุ่มตรวจ และเปิดช่องทางให้หน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ สามารถตรวจสอบค้นหาข้อมูล

หก ร่นระยะเวลาการตรวจสอบอนุมัติการจัดตั้งบริษัทจาก 15 วันทำการ เป็น ภายในวันเดียว และสนับสนุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารจัดการงานจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ (แทนการออกใบอนุญาตฯ แบบกระดาษ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน)

เจ็ด เปิดเผยข้อมูลวิสาหกิจ (การลงบันทึกจดทะเบียนธุรกิจ รายงานประจำปี ฯลฯ) ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความโปร่งใส และให้สังคมเป็นผู้ช่วยตรวจสอบ

แปด นำ ระบบบัญชีดำ หรือ แบล็คลิสต์มาใช้เพื่อควบคุมตรวจสอบมาตรฐานความน่าเชื่อถือของกิจการธุรกิจ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลบัญชีดำต่อสาธารณะ

BIC เห็นว่า การปฏิรูปครั้งนี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ขยายโอกาสและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ ลดระเบียบขั้นตอนความยุ่งยาก ส่งเสริมระบบกลไกตลาดและการแข่งขันอย่างยุติธรรม รวมถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมาก

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ระบบการปฏิรูปดังกล่าวจะสามารถบังคับใช้ทั่วเขตฯ กว่างซีจ้วงในอนาคตอันใกล้

 

ลิงค์ข่าวที่น่าสนใจ

กว่างซีดันหยวนค้าเสรี ชูนโยบาย เขตนำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดน(10 ม.ค. 2557)

รู้จัก ตงซิงเมืองชายแดนการค้าและการลงทุนแห่งใหม่ของกว่างซี (28 ต.ค. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน