เจาะลึกเขตใหม่หนานซา นครกว่างโจว (ตอนที่ 3) “นโยบายที่เอื้อต่อการลงทุน”

12 Mar 2014

การลงทุนในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งนอกเหนือจากความได้เปรียบทางด้านที่ตั้ง การคมนาคม การขนส่งสินค้า และสาธารนูปโภคแล้ว นโยบายก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่มีส่วนในการตัดสินใจในเข้ามาลงทุนในพื้นที่เช่นเดียวกัน นโยบายพิเศษในเขตพื้นที่หนานซาที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่แห่งนี้นั้นไม่เพียงแต่เอื้อต่อการลงทุนในระยะแรกเท่านั้น แต่ยังคลอบคลุมถึงขั้นตอนในการดำเนินกิจการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ในระยะต่อไปอีกด้วย

นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนการที่จะเข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่ อาทินโยบายทางด้านการเงินและภาษี โดยเป็นหนึ่งในนโยบายที่ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนด้วยการลดหย่อนภาษีรายได้สุทธิประจำปีจากเดิมเก็บอยู่ร้อยละ 25 แต่ลดเป็นร้อยละ 15 แก่ผู้ที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ นโยบายเพิ่มการสนับสนุนโครงการทางด้านเทคโนโลยี มีการมอบเงินสนับสนุนสมทบไม่สูงกว่าร้อยละ 50 ให้แก่โครงการด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการเงินสนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือกระทรวงอื่น ๆ ในระดับชาติหรือระดับมณฑล นโยบายเพิ่มการสนับสนุนแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาของวิสาหกิจ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาลงทุนโดยวิสาหกิจต่างชาติระดับสูงจะได้รับเงินสนันสนุนไม่สูงกว่า 3 ล้านหยวนต่อการสนับสนุนแต่ละครั้ง นโยบายส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี จะมีการมอบเงินรางวัลให้แก่วิสาหกิจหรือหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีระดับชาติมาเป็นเทคโนโลยีระดับสากลเป็นเงิน 100,000 – 300,000 หยวน

เขตใหม่หนานซาไม่ได้มีเพียงแต่นโยบายทางด้านส่งเสริมการลงทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีนโยบายด้านภูมิภาคเข้ามาประกอบอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนโยบายทางด้านภูมิภาคที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์ให้แก่นักลงทุนหลังการลงทุนได้แก่ นโยบายการเป็นพื้นที่ที่ดำเนินการเรื่องการส่งออก เขตพื้นที่ดำเนินการเรื่องการส่งออกของเขตใหม่หนานซานั้นจะดำเนินการให้เป็นเขตตรวจตราพิเศษโดยศุลกากร โดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จะได้รับความสะดวกสบายในเรื่องการดำเนินการเรื่องการส่งออกจากสำนักงานศุลกากร สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติ และสำนักงานการต่างประเทศ รวมถึงการบริการวิสาหกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ ธนาคาร บริษัทคมนาคมขนส่ง โกดังจัดเก็บสินค้า หน่วยงานอื่น ๆ ของสำนักงานศุลกากร สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นต้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการดำเนินการเรื่องการส่งออกโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานส่วนกลางของมณฑล นโยบายศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บนของเขตใหม่หนานซาตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนส่งสินค้าหนานซาบนเกาะหลงเซวี่ย การนำเข้าสินค้าเข้าสู่ศูนย์แห่งนี้ใช้กฎการนำเข้าสินค้าประเภท B ซึ่งใช้สำหรับการนำเข้าเพื่อผลิตและจำหน่าย (Processing Trade) โดยได้รับการคืนภาษีเมื่อสินค้าส่งถึงศูนย์ นอกจากนี้ศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บนยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะส่งออกด้วยการสร้างระบบคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าส่งออกพิเศษ ซึ่งจะสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการซื้อ ขนส่งและจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้สินค้าที่นำเข้าและส่งออกจากศูนย์แห่งนี้ยังสามารถผ่านพิธีศุลกากร ขนย้ายและรับของเหมือนกับระบบท่าเรือขนส่งสินค้าทั่วไปอีกด้วย

นับได้ว่าเขตใหม่หนานซาแห่งนี้เป็นเขตที่มีการกำหนดนโยบายการส่งเสริมการลงทุนที่มีศักยภาพมาก เนื่องจากไม่เพียงแต่ดึงดูดให้นักลงทุนได้เข้ามาลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นนักลงทุนหรือผู้ประกอบการชาวไทยที่ต้องการมองหาฐานการผลิตสินค้าโดยมีฐานการตลาดอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เขตใหม่หนานซาก็เป็นอีกตัวเลือกสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม

———————————————-

จัดทำโดย นายสรศักดิ์ บุญรอด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจว

แหล่งข้อมูล

The Department of Foreign Trade & Ecomonic Cooperation of Guangdong Province

Administrative Committee of Guangzhou Nansha Bonded Port Zone

http://www.gzns.gov.cn/

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน