เข้ม! ทางการกว่างซีพ่วงการลดภาษีกับระบบบำบัดของเสียโรงงาน

8 May 2013

หนังสือพิมพ์ Nanning Evening:  นับจากนี้ กิจการโรงงานจะต้องมีใบรับรองการบำบัดของเสียจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Office, SAT; 广西国家税务局) ให้ข้อมูล

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติ (The State Administration of Taxation, 国家税务总局) เพิ่งออก ประกาศว่าด้วยการดำเนินมาตรฐานการบำบัดของเสียของผู้เสียภาษีจะที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเชิงบูรณาการ

ภายใต้ประกาศฯ ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายยกเว้นหรือคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์หรือแรงงานที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเชิงบูรณาการนั้น ค่ามาตรฐานการปล่อยของเสียจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่หน่วยงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นหรือประเทศกำหนด

กล่าวโดยสรุป ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเชิงบูรณาการ หมายถึง การประกอบการผลิตและแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อาทิ สินแร่ อาหารสัตว์ น้ำมันพืช หมักเหล้า และแป้งสตาร์ช

เหตุที่ประกาศฯ ดังกล่าวเจาะจงธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากมีการปล่อยของเสียและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง

แม้ว่า ธุรกิจดังกล่าวจะมีการติดตั้งระบบบำบัดของเสียและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเชิงบูรณาการแล้วก็ตาม แต่ในบางกิจการ ยังมีค่ามาตรฐานการปล่อยของเสียเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ หรือบางกิจการก็มีพฤติกรรมจงใจหลบเลี่ยงการตรวจสอบ หรือลักลอบปล่อยของเสียโดยผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เน้นย้ำว่า หากวิสาหกิจต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในระหว่างขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิฯ จะต้องแนบหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานรักษาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นว่ากิจการดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรฐานการปล่อยของเสียของโรงงาน รวมทั้งเอกสารรับรองมาตรฐานการปล่อยของเสียเข้าเกณฑ์มาตรฐานของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

หากผู้ประกอบการกระทำผิดกฎข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับสิทธิประโยชน์ข้างต้นทันทีเป็นเวลา 3 ปี และจะถูกเรียกจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวแม้จะได้ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปแล้วก็ตาม

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ประเทศจีนได้หันมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการลงทุนใหม่ต้องเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายทางภาษี เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นและส่งเสริมการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน