เกาะกระแสการค้าต่างประเทศ…ค้าชายแดนยังคงเป็นจุดแข็งของกว่างซี

17 Jul 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ (ปี 57) สถานการณ์การค้าต่างประเทศของเขตฯ กว่างซีจ้วงมีแนวโน้มขยายตัวสวนกระแสเศรษฐกิจทั้งประเทศที่อยู่ในภาวะค่อนข้างทรงตัว

สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง (Nanning Customs, 南宁海关) เปิดเผยข้อมูลว่า ระหว่าง ม.ค.- มิ.ย. 57 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีมูลค่าการค้าต่างประเทศ 115,260 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 33.6 ในจำนวนนี้ เป็นมูลค่าส่งออก 67,660 ล้านหยวน (สัดส่วนร้อยละ 58.7) ขยายตัวร้อยละ 42 และมูลค่านำเข้า 47,600 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 23.2

เฉพาะเดือน มิ.ย.57 ที่ผ่านมา กว่างซีมีมูลค่าการค้าต่างประเทศ 19,970 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 45.7 ในจำนวนนี้ เป็นมูลค่าส่งออก 11,470 ล้านหยวน (สัดส่วนร้อยละ 57.4) ขยายตัวร้อยละ 47.4 และมูลค่านำเข้า 8,500 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 43.3

จุดเด่นของการค้าต่างประเทศกว่างซี คือ การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty trade in border area) ซึ่งเป็นลักษณะการค้าผ่านจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนกว่างซีกับเวียดนาม ทั้งทางบก(ครอบคลุมถึงสินค้าไทยที่สวมสิทธิเวียดนาม) และทางทะเล

ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รูปแบบการค้าดังกล่าวมีมูลค่า 42,520 ล้านหยวน (สูงเป็นอันดับหนึ่งจากทั้งหมด 8 มณฑลชายแดนทั่วประเทศจีน) ขยายตัวร้อยละ 55.2 (YoY) และมีผลต่อการขยายตัวภาคการค้าต่างประเทศของกว่างซีร้อยละ 17.5 จุด

ในจำนวนนี้ เป็นมูลค่าการส่งออก 39,910 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 62.7 และมูลค่านำเข้า 2,610 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 9.2

สินค้านำเข้าหลัก คือ สินค้าเกษตร (1,000 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 2.8) ถ่านหิน (520 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 25) และสินแร่เหล็ก (510 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 29.2)

สินค้าส่งออกหลัก คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล (17,460 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.3 เท่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.8 ของการส่งออกในรูปแแบบการค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน) สินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ (2,510 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 74.1)

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดนของกว่างซี มีดังนี้

หนึ่ง สัดส่วนการค้าผ่านจุดผ่อนปรนฯ ของเมืองติดชายแดนทางบกมีแนวโน้มหดตัวลงเมื่อเทียบกับเมืองท่าที่มีจุดผ่อนปรนฯ

กล่าวคือ ช่วงครึ่งปีแรก เมืองผิงเสียง (Pingxiang City, 凭祥市) เมืองตงซิง (Dongxing City, 东兴市) สองเมืองการค้าชายแดนสำคัญของกว่างซี มีสัดส่วนการค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดนคิดเป็นร้อยละ 35.7 โดยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.6 จุด

สอง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานบริเวณด่านพรมแดนทางบกเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน

กล่าวคือ จุดผ่อนปรนฯ ผู่จ้าย (Puzhai, 浦寨) มีพื้นที่คับแคบไม่สามารถรองรับปริมาณรถบรรทุกและการขนถ่ายสินค้าที่มีเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่จุดผ่อนปรนฯ ในเมืองตงซิง (ฝั่งตรงข้ามด่าน Mongcai ของเวียดนาม) ก็มีการจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกที่ข้ามสะพานแม่น้ำเป่ยหลุนไว้ไม่เกิน 45 ตัน (จากเดิม 55 ตัน) เพื่อความปลอดภัยจากเหตุที่มีเรือบรรทุกทรายชนตอหม้อสะพานก่อนหน้านี้ ทำให้ต้องมีการแบ่งถ่ายสินค้า ส่งผลให้ต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

สาม บทบาทจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ในกว่างซีเป็นเพียง ช่องทางผ่าน ของสินค้าจากต่างมณฑลเท่านั้น (สินค้าจากต่างมณฑลที่ส่งออกผ่านจุดผ่อนปรนฯ ของกว่างซีมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88.9)

กล่าวคือ ช่วง 6 เดือนแรก แหล่งสินค้าส่งออกผ่านจุดผ่อนปรนฯ มาจากมณฑลกวางตุ้ง มีมูลค่า 31,010 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 77.7 ของมูลค่าส่งออก (YoY) ขณะที่สินค้าจากกว่างซีมีมูลค่าเพียง 4,450 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.8 เท่า คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 11.1 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน