อย.กว่างซี ออกระเบียบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ไม่ตรงข้อกำหนด หมดสิทธิ์จำหน่าย

15 Dec 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: ทางการกว่างซีออกระเบียบบรรจุภัณฑ์ใหม่ “ไร้สถานที่ผลิต ไม่มีวันหมดอายุ และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง” ห้ามจำหน่ายในร้านค้าทุกประเภท เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างประกันด้านความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภค

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานควบคุมตรวจสอบและบริหารอาหารและยาเขตฯ กว่างซีจ้วง (广西食品药品监督管理局, Guangxi Food and Drug Administration) ได้ออกระเบียบ (ฉบับทดลอง) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการและบริหารจัดการอาหารแบ่งบรรจุภัณฑ์ เพื่อบังคับใช้สถานประกอบการ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก แผงลอย ร้านขายของชำ และตลาด เป็นต้น

อาหารชนิดแบ่งบรรจุที่เข้าข่าย “ข้อห้าม 8 ประเภท” ห้ามจำหน่ายในสถานที่ข้างต้น คือ (1) ผลิตจากสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาติการผลิต (2) ไม่มีฉลาก หรือเนื้อหาบนฉลากไม่ครบถ้วน (3) ไม่ระบุวันหมดอายุ(4) แก้ไขวันผลิตและวันหมดอายุจากโรงงานโดยพลการ (5) สินค้ามีสภาพเน่าเสีย เสื่อมสภาพ มีเชื้อรา มีแมลง สกปรก มีสิ่งแปลกปลอมเจือปน หรือสภาพผิดปกติอื่นๆ อันอาจเป็นภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค (6) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร (7) มีการปลอมแปลง ปลอมปน เพื่อการหลอกลวง และ (8) ใช้สถานที่ผลิตปลอม หรือใช้ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตของผู้อื่น

ในแง่ของผู้จัดจำหน่ายจะต้องแขวน/ติดป้ายระบุข้อความ “อาหารแบ่งบรรจุภัณฑ์” บนชั้นวางสินค้า และต้องแสดงรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน อาทิ ชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ สถานที่ผลิต และที่อยู่ผู้ผลิต

ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายมีการแบ่งบรรจุอาหารใหม่อีกครั้ง จะต้องติดฉลากสินค้ากำกับ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าของผู้ผลิตเดิม รวมถึงข้อมูลของผู้จำหน่ายด้วย นอกจากนี้ การแบ่งบรรจุสินค้าอาจะส่งผลให้อายุสินค้าสั้นลง จึงต้องระบุวันหมดอายุที่สามารถสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคได้

หากเป็นสินค้าแบ่งบรรจุที่ผสมกันหลายชนิด เช่น เมล็ดธัญพืชที่จำหน่ายปลีกในซุปเปอร์มาร์เก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงาน อย. ให้ข้อมูลว่าสินค้าประเภทนี้จำเป็นต้องแสดงข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง ส่วนวันหมดอายุ เนื่องจากมีธัญพืชหลายชนิดรวมอยู่ ซึ่งอาจมีการเน่าเสีย เสื่อมสภาพอันส่งผลต่อความปลอดภัยด้านคุณภาพ ดังนั้น ให้ใช้วันหมดอายุที่ใกล้ที่สุดของธัญพืชเป็นหลัก

ในตลาด(สด)สินค้าเกษตร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้นแล้วนั้น ยังกำหนดให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแบ่งบรรจุในตลาดจะต้องแบ่งพื้นที่จำหน่ายของสดและของดิบ เพื่อป้องกันการปะปน นอกจากนี้ จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน และการเน่าเสีย

ทั้งนี้ หากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯมีโทษปรับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน อย. ให้ข้อมูลว่า สถานประกอบการจะต้องดำเนินการตรวจสอบ/ตรวจรับสินค้า รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนสินค้าเข้ามาวางจำหน่าย

ฝ่ายจัดซื้อจะต้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องของซัพพลายเออร์ และมีการจัดตั้งระบบบริหารจัดการแฟ้มประวัติและการลงบันทึกข้อมูลเอกสารสินค้าที่เข้าจำหน่ายเพื่อความเป็นระเบียบ ความสะดวกในการตรวจสอบสืบค้นข้อมูล และป้องกันการแก้ไขหรือปลอมแปลง

นอกจากนี้ สำนักงานอย.ยังมีการจัดตั้งระบบควบคุมตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการจำหน่ายสินค้าแบ่งบรรจุ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสังคม อาทิ ขนาดของสถานประกอบการ ลักษณะและคุณสมบัติของสถานประกอบการ สภาพการประกอบการ และระดับความน่าเชื่อถือ

คำจำกัดความของ “อาหารแบ่งบรรจุ” หมายถึง อาหาร วัตถุดิบอาหาร และอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่พร้อมจำหน่ายให้กับผู้บริโภค (รวมถึงอาหารปรุงสำเร็จ ณ สถานที่จำหน่าย เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้ายโดยตรง)

ทั้งนี้ ไม่รวมพืชผักผลไม้สด รวมถึงธัญพืชที่จำเป็นต้องล้างให้สะอาดก่อนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำทั้งสดและแช่แข็ง ซึ่งอยู่ในขอบข่ายของ “สินค้าเกษตร” อย่างไรก็ดี สำนักงาน อย.จะเพิ่มระดับความเข้มงวดในการควบคุมตรวจสอบผ่านระบบการเปิดตลาด (Market Access) ในปีหน้า (ปี 58)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน