หูหนานเตรียมก่อสร้างโครงการสีเขียว 12 โครงการ

14 Jan 2013

ปี 2556 หูหนานเตรียมก่อสร้างโครงการสีเขียว 12 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถังก๊าซชีวภาพในชนบท ครอบคลุม 14 เมือง/เขต 87 อำเภอของหูหนาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของชาวชนบท 70,000 ครอบครัว

2. โครงการจัดการพื้นที่แห้งแล้งหินตะปุ่มตะป่ำ (Karst Area) ใน 80 อำเภอ/เมือง เพื่อให้ปัญหาเรื่องการพังทลายของดินลดน้อยลง และขยายพื้นที่ป่าให้มากขึ้น

3. ขยายการเรียนการสอนด้านนิเวศวิทยาในระดับประถมและมัธยมให้มีความหลากหลายและเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนักด้านนิเวศวิทยา

4. การวิจัยและใช้เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมสารแคดเมี่ยมในแม่น้ำเซียงเจียงของมณฑลหูหนาน

5. โครงการผลักดันการผลิตแบบไร้มลพิษ โดยผลักดันให้บริษัทอุตสาหกรรม 100 แห่งเข้าสู่ระบบการตรวจสอบการผลิตแบบไร้มลพิษ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมลพิษระหว่างการผลิต

6. โครงการควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม เพื่อลดโลหะหนักไหลลงสู่แม่น้ำเซียงเจียง

7. ผลักดันเทคโนโลยีการก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อมและอาคารประหยัดพลังงาน

8. การก่อสร้างชลประทานและเขตทดน้ำที่ประหยัดน้ำ รวมมูลค่าการลงทุน 1,400 ล้านหยวน

9. โครงการหมู่บ้านสะอาดไร้มลพิษ โดยให้ความสำคัญกับการก่อสร้างหมู่บ้านชนบทไร้มลพิษ 100 แห่ง

10. โครงการยกระดับคุณภาพระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ 88 ล้านหมู่ใน 14 เมือง/เขต และพื้นที่ชายเลน 19 แห่ง

11. การสร้างศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมระดับมณฑล และการยกระดับการบริการด้านวัฒนธรรมสาธารณะ เช่น การก่อสร้างโรงละครฝูหรงแห่งใหม่ และเขตคุ้มครองมรดกทางโบราณคดีระดับมณฑล

12. โครงการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยด้านเวชภัณฑ์ กำกับดูแลบริษัทผลิตยา ตรวจสอบยาพื้นฐานและยาบำรุงอย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน