ส่านซีประกาศ 13 นโยบายทางการเงิน สนับสนุนฉางอันห้าว และ China Europe Express (Xi’an)

23 Nov 2020

ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนสาขานครซีอาน ร่วมกับ สนง. บริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสาขามณฑลส่านซี ประกาศ 13 นโยบายทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ (1) เส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว” (2) China Railway Express (Xi’an) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน และ (3) เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี ให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง (Financial Support for the High-Quality Development of China Europe Express (Xi’an) Center and China (Shaanxi) Pilot Free Trade Zone) โดยมีนัยสำคัญ 5 ประการ ได้แก่

1.เพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2. ขยายขอบเขตแหล่งที่มาของเงินทุนในประเทศและต่างประเทศแก่วิสาหกิจ

3. สนับสนุนการจัดตั้งระบบธนาคารนำร่องเพื่อให้สามารถชำระเงินด้วยสกุลเงินหยวนและสกุลเงินต่างประเทศ

4. สนับสนุนการจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการทางการเงินแบบบูรณาการ เพื่อให้การขนส่งสินค้าด้วย “ฉางอันห้าว” สามารถเข้าถึงระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนได้

5. สนับสนุนการขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการเงินในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันทางการเงินท้องถิ่นในการให้บริการทางการเงินข้ามพรมแดนได้อย่างครบวงจรและสนับสนุนระบบการชำระเงินด้วยสกุลเงินหยวน (RMB Cross-border Interbank Payment System: CIPS) ของเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว” ที่จะช่วยให้วิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับต่างประเทศได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา มณฑลส่านซีพยายามกระตุ้นการบริโภค รวมไปถึงการลงทุนในพื้นที่ให้กลับมาคึกคัก ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ โดยเร่งยกระดับความหลากหลายของการให้บริการธุรกรรมทางการเงินเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติรวมถึง SMEs ท้องถิ่นให้สามารถทำธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ผ่านการจัดตั้งแพลตฟอร์ม “通丝路” บนเว็บไซต์ www.rmbsilkroad.com โดยร่วมมือกับธนาคารในพื้นที่เพื่อเป็นตัวกลางในการชำระเงินการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce) และให้บริการระบบ CIPS ด้วย

ข้อมูลจาก สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีระบุว่า ระหว่างเดือน ม.ค. – ก.ย. 2563 การลงทุนจากต่างประเทศในมณฑลส่านซี มีมูลค่า 7,179 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 7.79 โดยเป็นการลงทุนจากประเทศในแถบเส้นทางสายไหม 15 ประเทศ มูลค่า 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ถึง 1.1 เท่า นอกจากนี้ ในปี 2562 มณฑลส่านซีมีธุรกิจที่ลงทุน/ร่วมทุนจากต่างประเทศมากถึง 6,000 ราย สร้างงานแก่แรงงานในพื้นที่ถึง 200,000 ตำแหน่ง โดยกว่าร้อยละ 70 เป็นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจนำเข้า-ส่งออก

การประกาศนโยบายทางการเงินในครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยให้วิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอานยังได้สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการส่งออกสินค้าผ่าน “ฉางอันห้าว” ที่ www.caexp.net และ www.xaport.net/login เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาดำเนินการส่งออกสินค้าด้วยตนเองอีกต่อไป

โดยรายงานการทำธุรกรรมและชำระเงินข้ามพรมแดนของจีน ประจำปี 2562 (Annual Analysis of China’s Cross Border Payment Industry in 2019) ของ Analysys.cn ระบุว่า จีนมีการทำธุรกรรมชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยสกุลเงินหยวนรวมทั้งสิ้น 1.88 ล้านคำสั่ง คิดเป็นมูลค่า 34 ล้านล้านหยวน หรือเฉลี่ยราว 7,537 ธุรกรรม/วัน มูลค่า 135,700 ล้านหยวน/วัน โดยระบบ CIPS ได้รับการติดตั้งและใช้งานในธนาคารแล้วกว่า 3,000 แห่งใน 167 ประเทศทั่วโลก สะท้อนแนวโน้มความนิยมของระบบ CIPS ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลอ้างอิง

  1. https://www.sohu.com/a/360227574_114819
  2. http://xadrc.xa.gov.cn/xwzx/dtyw/5fb5ca43f8fd1c59664929f4.html
  3. http://www.china.com.cn/opinion2020/2020-10/23/content_76836365.shtml

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน