สนใจหรือไม่?? กว่างซีเตรียมเปิดเสรีการลงทุนหลายสาขาล่อใจทุนเอกชน

23 Dec 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีพร้อมสนับสนุนให้วิสาหกิจเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตฯ กว่างซีจ้วง และในอนาคตพร้อมทยอยเปิดเสรีด้านการลงทุน 8 สาขา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุนเอกชน

(19 ธ.ค.56) ในการประชุมใหญ่ว่าด้วยการร่วมกำหนดแกนยุทธศาสตร์ความร่วมมือและการพัฒนาวิสาหกิจเอกชนเข้าสู่กว่างซี นายหวาง ฟาง ฟาง (Huang Fang Fang, 黄方方) หัวหน้าคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Development and Reform Commission, 自治区发改委) ให้ข้อมูลว่า กว่างซีวางแผนเปิดเสรีด้านการลงทุนสำหรับภาคเอกชนใน 8 สาขา ดังนี้

หนึ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม พลังงาน และชลประทาน

ส่งเสริมให้วิสาหกิจเอกชนเข้าลงทุนในรูปแบบการลงทุนแบบ BOT (Build-Operate-Trasfer) หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษ เส้นทางขนส่งทางแม่น้ำ และท่าเทียบเรือ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างด้านพลังงาน ก๊าซเชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน โครงการก่อสร้างอุปกรณ์สำรองน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปบริเวณพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเล รวมถึงโครงการบริหารจัดการด้านพลังงานแบบมีสัญญา โครงการก่อสร้างระบบชลประทานและพื้นที่ชลประทาน

สอง ระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง

สนับสนุนให้วิสาหกิจเอกชนเข้าลงทุนในโครงการด้านการพัฒนาและขยายพื้นที่เมืองใหม่ การปรับปรุงพื้นที่เมืองเก่า การพัฒนาความเป็นเมืองใหม่ การพัฒนาภาคอสังหาริทรัพย์เชิงพาณิชย์ และการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร

นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ถนนหนทางในเขตเมือง สะพาน และระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมให้วิสาหกิจเอกชนรับเหมางานก่อสร้างโครงการคมนาคมทางรางในนครหนานหนิง และระบบรางข้ามเมือง

สาม อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ยานยนต์ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และปิโตรเลียม (ต้องอยู่ภายใต้คอนเซปต์ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน กว่างซีกำลังเร่งส่งเสริมผลักดันงานก่อสร้าง ฐานสาธิตอุตสาหกรรม หลายแห่ง อาทิ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมเชิงนิเวศน์ในเมืองไป่เซ่อ (Baise City, 百色市) อุตสาหกรรมทองแดงนิเกิลในพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเล อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กเชิงนิเวศน์ของเมืองเหอฉือ (Hechi City, 河池市) อุตสาหกรรมรีไซเคิลของเมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนของเมืองเฮ่อโจว (Hezhou City, 贺州市)

สี่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

วิสาหกิจเอกชนสามารถลงทุนในอุตสาหกรรมด้านการประหยัดพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม การผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรในกว่างซี เช่น แร่ทองแดง แร่อินเดียม (Indium) แร่แกลเลียม (Gallium) และแร่เซเลเนียม (Selenium) กับงานวิจัยพัฒนาและผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง (Thin film Solar cells)

นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรนอกกลุ่มธัญพืช (มันสำปะหลัง อ้อย และเส้นใยจากพืชเกษตร) กับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เอทานอลชีวภาพ และดีเซลชีวภาพ หรือจะเป็นทรัพยากรสมุนไพรจีนกับงานวิจัยพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ

ห้า การเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

สนับสนุนการสร้างฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและป่าไม้ เช่น สวนผักมาตรฐาน สวนผลไม้ และสวนดอกไม้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรรูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์ การลงทุนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นจุดเด่นของมณฑล เช่น ผลไม้เขตกึ่งร้อน น้ำมันชาภูเขา และโป๊ยกั๊ก

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการสร้างระบบโลจิสติกส์และระบบรักษาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

หก การสร้างและพัฒนานิคม

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุนเอกชนด้านการก่อสร้างและพัฒนานิคม และการเข้ามาลงทุนจัดตั้งกิจการในนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ในกว่างซี เช่น เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว (Qinzhou Bonded Port Area, 广西钦州保税港区) ศูนย์โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บนนครหนานหนิง (Nanning Bonded Logistics Center, 南宁保税物流中心เขตทดลองพิเศษความร่วมมือกวางตุ้งกว่างซี

นอกจากนี้ ยังมีนิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย (China(Qinzhou)-Malaysia Industrial Park, 中马钦州产业园) เขตสาธิตการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกแห่งชาติเมืองตงซิง และเขตสาธิตรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมระดับประเทศกุ้ยตง (ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของกว่างซี) เป็นต้น

เจ็ด ธุรกิจบริการ

สนับสนุนให้วิสาหกิจเอกชนเข้ามาจัดตั้งตลาดค้าส่งเฉพาะด้าน การมีส่วนร่วมในการสร้างระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ การสร้างฐานโลจิสติกส์นานาชาติจีน-อาเซียน การสร้างนิคมโลจิสติกส์ในท่าอากาศยานของนครหนานหนิง

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้สถาบันการเงินต่าง ๆ เข้ามาจัดตั้งสาขาหรือหน่วยบริการ (สำนักงาน) ในกว่างซี เพื่อสนับสนุนให้นครหนานหนิงเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

แปด ธุรกิจท่องเที่ยว

สนับสนุนให้วิสาหกิจเอกชนเข้าลงทุนในโครงการด้านการท่องเที่ยวของกว่างซี เพื่อสร้างกว่างซีให้กลายเป็น ปลายทางการท่องเที่ยวนานาชาติ และ ฐานกระจายนักท่องเที่ยว

โครงการต่าง ๆ อาทิ เขตท่องเที่ยวนานาชาติเมืองกุ้ยหลิน เขตความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวข้ามประเทศจีน-เวียดนาม เขตท่องเที่ยวตากอากาศนานาชาติหลงเซี่ยงกู่นครหนานหนิง (Long Gu Xiang International Tourism and Resort Zone, 龙象谷国际旅游度假区) เขตท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในอำเภอปาหม่า (อำเภออายุยืนในเมืองเหอฉือ) ท่าเทียบเรือท่องเทียวข้ามฟากเมืองเป๋ยไห่ และเกาะเหวยโจว (Weizhou Island, 涠洲岛) เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พ่อเมืองกว่างซี ลั่นปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เปิดประตูกวักรับทุนเอกชนเต็มที่ (19 ธ.ค. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน