ลดโลกร้อน! กุ้ยหลินได้รับการประกาศให้เป็นเมืองนำร่องคาร์บอนต่ำของประเทศ อุตสาหกรรมต้องศึกษาและปรับตัว

18 Jun 2013

หนังสือพิมพ์ Guilin Daily: คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน หรือ NDRC (国家发展改革委员会) ได้ออกประกาศว่าด้วยการดำเนินงานเกี่ยวกับมณฑลและเมืองนำร่องคาร์บอนต่ำชุดที่ 2 ของประเทศ โดยเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองเดียวของกว่างซีที่ได้รับการประกาศอนุมัติจาก NDRC

การดำเนินงานภายใต้แนวคิดเมืองนำร่องคาร์บอนต่ำมีขอบเขตครอบคลุมในหลายด้าน โดยเฉพาะความเกี่ยวพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสังคมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมาย   เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) ซึ่งเป็นเทรนด์การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงในโลกปัจจุบัน

สำหรับ เมืองกุ้ยหลินนอกจากจะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของกว่างซี (รองจากนครหนานหนิง และเมืองหลิ่วโจว) เพราะเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเมืองกุ้ยหลิน (Guilin High-Technology Development Zone)

ปัจจุบัน มีวิสาหกิจจากทัังในและต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย) เข้าจัดตั้งกิจการแล้วกว่าพันราย

อุตสาหกรรมสำคัญ 5 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาชีวภาพ  อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมวัสดุใหม่  และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางการการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของเมืองกุ้ยหลินในลำดับต่อไปจะอยู่ภายใต้คำสำคัญ 4 คำ คือ คาร์บอนต่ำ สีเขียว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำกลับมาใช้หมุนเวียน อาทิ

(1) การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ (Emerging Industry) และธุรกิจบริการสมัยใหม่

(2) การนำแนวคิดคาร์บอนต่ำไปปรับใช้ในการวางผังเมือง เช่น แผนงานคมนาคมขนส่ง แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

(3) การส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลระบบนิเวศที่ตนอาศัยอยู่ การปรับเปลี่ยนการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

BIC คาดหมายว่าในระยะต่อไป ทางการกว่างซี (กุ้ยหลิน) น่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา รวมถึงกฎระเบียบที่ยังมีความล้าหลังและไม่เอื้อต่อการลงทุน หรือออกกฎหมาย มาตรการ หรือกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบรรลุเป้าหมาย เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ดังนั้น นักลงทุนที่กำลังคิดจะเข้ามาลงทุนในกว่างซี(จีนแผ่นดินใหญ่) ควรติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนเอง เนื่องจากกฎระเบียบของจีนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน