รู้เรื่องภาษีต่างชาติก่อนใคร หากไปเป็น Secondee ในจีน

28 Aug 2013

(State Administration of Taxation: SAT) ได้ประกาศแนวทางการจัดเก็บภาษีสำหรับลูกจ้าง/ผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการ (Secondee) ในประเทศจีนที่มาจากต่างประเทศ (Secondment) เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 56 (Announcement 19) ซึ่งระบุหลักเกณฑ์พื้นฐานและปัจจัยในการพิจารณาสถานประกอบการถาวร (Permanent Establishment: PE) ไว้อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเตรียมเอกสารสำหรับผู้เสียภาษีและการติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่

“SECONDMENT” คืออะไร

“SECONDMENT” คือ การให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีโอกาสเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ประจำไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยทั่วไป Secondment ในจีนสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ การมอบหมายให้ลูกจ้าง/ผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการ (Secondee) มาทำงานในจีนโดยมีการจ้างงานจากบริษัทในจีน (Employment) ซึ่งผู้รับจ้างจะจ่ายเฉพาะภาษีเงินได้ และการจัดจ้างแบบ Service Provision/Permanent Establishment (PE) ซึ่งการจัดจ้างแบบ PE หมายถึงการส่ง Secondee จากบริษัทต่างประเทศ (Home Entity) มาประจำที่บริษัทในจีน (Host Entity) โดยบริษัทต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงาน และเป็นผู้กำหนดงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของ Secondee การจัดจ้างแบบ PE ที่มากกว่า 183 วัน ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement: DTA) หากสำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติจีน (SAT) มีดุลยพินิจว่า Secondee ที่ทำงานในจีนเข้าข่ายการจัดจ้างแบบ PE บุคคลดังกล่าวจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีท้องถิ่น (Local Surcharges) นอกเหนือไปจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Individual Income Tax) ด้วย

PE พิจารณาอย่างไร!!!

ข้อสำคัญ 5 ประการที่สำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติจีน (SAT) ใช้เป็นปัจจัยพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าเข้าข่ายการจัดจ้างแบบ PE หรือไม่ คือ

(1) บริษัทในจีนได้จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าธรรมเนียมการบริการให้แก่บริษัทต่างประเทศ

(2) บริษัทในจีนได้ชำระเงินให้กับบริษัทต่างประเทศมากกว่าค่าจ้าง ประกันสังคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่บริษัทต่างประเทศจ่ายให้กับพนักงานที่ถูกส่งมาทำงานในจีน (Reimburse payment> Salary payment) 

(3) บริษัทต่างประเทศไม่ได้ส่งต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Secondee ที่จีนให้กับบริษัทในจีน

(4) Secondee ไม่ได้ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเต็มจำนวนของเงินได้ที่เกิดจากบริษัทต่างประเทศ (Individual Income Tax not paid on full amount)

(5) บริษัทต่างประเทศเป็นผู้กำหนดจำนวน Secondee คุณสมบัติ ค่าตอบแทน และสถานที่ทำงานของ Secondee ในจีน

เอกสารต่าง ๆ ที่ควรเตรียมจัดเตรียมให้กับหน่วยงานภาษีของจีนในการประเมิน PE

เอกสารที่หน่วยงานภาษีของจีนจะใช้ในการพิจารณาเพื่อประเมิน PE ของพนักงานตัวแทน มีดังนี้

  • หนังสือสัญญาระหว่างบริษัทต่างประเทศ บริษัทในจีน และพนักงานตัวแทน
  • แนวทางการจัดการที่บริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในจีนมอบหมายให้กับพนักงานตัวแทน อาทิ หน้าที่ความรับผิดชอบ เนื้อหาของงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงของการดำเนินงาน
  • ข้อมูลการชำระเงินของบริษัทในจีนให้กับบริษัทต่างประเทศ
  • ข้อมูลการชำระเงินซ่อน (hidden payment) ที่บริษัทในจีนดำเนินการกับบริษัทต่างประเทศซึ่ง เกี่ยวข้องกับพนักงานตัวแทน เช่น การยกเลิกหนี้ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

โดยสรุปจะพบว่า Announcement 19 ที่สำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติจีนได้ประกาศออกมานั้น ค่อนข้างจะเป็นผลในเชิงบวกกับบริษัทข้ามชาติที่จะจัดพนักงานตัวแทนมาประจำหรือทำงานในประเทศจีน เนื่องจาก มีการระบุหลักเกณฑ์พื้นฐานและปัจจัยในการพิจารณา PE ไว้อย่างชัดเจน และยังให้ข้อมูลสำหรับการเตรียมเอกสารกับผู้เสียภาษีในการติดต่อหน่วยงานภาษีในพื้นที่อีกด้วย

จัดทำโดย: นายเจตนา เหล่ารักวงศ์ และ น.ส. จุฑามาศ สิงห์บำรุง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

แหล่งข้อมูลจากการบรรยายโดย บ.KPMG China ในงานสัมมนานักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน